Sommerhilsen fra styret

Vi håper alle beboere koser seg med velfortjent sol og varme og fryder seg over vårt fellesområde og parkområde på Fornebu.

Som en del av økt bruk av fellesområde og balkonger/terrasser oppfordres alle til å ta hensyn til andre beboere i forbindelse med støy, røyking og grilling som kan være til sjenanse for øvrige beboere. Det er viktig av har respekt for at vi bor i et fellesskap i nær relasjon til våre naboer. For øvrig vises det til våre ordensregler og vedtekter.

Videre så planlegger styret en markering av 10 års jubileum for Piloten Sameie lørdag 27 august med kulturelle innslag for barn og voksne. Arrangementet starter klokken 12:00. Styret vil komme tilbake med et detaljert program etter sommerferien

Styret ønsker alle beboere i Piloten Sameie en riktig god sommer

Felles Grønt Gruppe er etablert for sameiene i Bernt Balchens vei

Det er etablert en felles grønt gruppe for Piloten og Fornebu Hagebytun1 som følger opp leveranser fra Agaia og planlegger vedlikehold og nødvendig beskjæring. Kontaktpersoner for gruppen er Viggo Gjerde og Trude Marie Nilsen. Det er grønt gruppen som er kontaktpersoner for Agaia og som håndterer henvendelser fra beboere og styrene.

Grønt gruppen og styrene ber om forståelse for at det kan ta noe tid før tiltak iverksettes i forhold til innmeldt behov/problem slik at det kan koordineres med periodisk vedlikehold. Alle innmeldte innspill, behov og problem registreres for videre saksbehandling i samarbeid med Agaia.

Fornebubanen informerer

Det er en del beboere som ønsker bedre informasjon/varsel om rystelser vedr. sprenging.
Det er ikke uvanlig at Fornebubanens entreprenør gjør klart til en salve påfølgende morgen når de avslutter arbeidet kl 23.00. Alle salver varsles med SMS dersom man registrerer seg. De er mulig å melde seg på SMS varslingstjeneste for «Fornebu sør – Flytårnet». Dette gjøres inne på siden Nabovarsling.no

Prosjektet nærmer seg Flytårnet med stormskritt og vi kan se fremdriften i publikumsmodellen på Fornebubanen (arcgis.com). Trykk på «pågående arbeid» i toppmenyen. Det som er markert med grønt er allerede ferdig sprengt tunnel. Fornebubanen har kontroll/registrerer rystelsene og har per i dag ingen registrerte overskridelser. Med andre ord så er det ingen grunn til bekymring men vi har forståelse for at noen salver virker kraftige og at rystelser kan være ubehagelig.

VIKTIG INFORMASJON FRA STYRET I PILOTEN SAMEIE – IMPORTANT INFO FROM THE BOARD OF «PILOTEN SAMEIE»

Vedlikeholdsspyling av avløpsrør

VIKTIG INFORMASJON FRA STYRET I PILOTEN SAMEIE!

NRC Gravco, må ha adgang til alle leilighetene med følgende adresser:

Se detaljert info under:

Til beboere i Bernt Balchens vei 2-14
Tirsdag 7. Juni, fra 08:00 til 14:30, skal avløpsrørene rengjøres.

Til beboere i Bernt Balchens vei 16-28
Onsdag 8. Juni, fra 08:00 til 14:30, skal avløpsrørene rengjøres.

Til beboere i Bernt Balchens vei 30-42
Torsdag 9. Juni, fra 08:00 til 14:30, skal avløpsrørene rengjøres.

Viktig informasjon for vedlikeholdsspyling:

 • Det kan ikke avtales tider for hver beboer. 
 • Vi trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du levere nøkler til styret, se avsnittet nederst på siden. 
 • Vi trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask, tøm skap eller fjern skuffer. 
 • Vi trenger fri tilgang til sluk i gulv på bad, da vi skal ut med slukkopp og ned i sluket med utstyr. Vi får ikke jobbet fra sluk som er under eller delvis under innredning, kabinett eller badekar osv … 
 • Vi starter alltid nederst og jobber oss oppover, derfor er det svært viktig med tilgang til nederste etasje. Skulle det ikke være tilgang, må vi i de fleste tilfeller avlyse arbeidene denne dagen

Hvis dere ikke er hjemme i det aktuelle tidsrommet, skal følgende gjøres:

Nøkkel til leiligheten puttes i en konvolutt. På konvolutten skrives navn og adresse. Konvolutten legges i postkassen til styremedlem, Terje Frøsland i Bernt Balchens vei nr 10 (samme hovednøkkel) dagen før dato for spyling. Konvolutt med nøkkel blir tilbakelevert dagen etter gjennomført spyling i den enkeltes postkasse.

NB! De som ikke ordner tilgang til leiligheten, vil kunne bli gjort økonomisk ansvarlig for eventuell ekstra spyling. Alle utleiere er ansvarlig for å informere leietagere

Vennlig hilsen, Styret i Piloten sameie ved styremedlem Terje Frøsland tlf 97478699. terje.frosland@vikenfiber.no eller styretpiloten@gmail.com

Cleaning of drain pipes

IMPORTANT INFO FROM THE BOARD OF «PILOTEN SAMEIE»

NRC Gravco (Plumber Company), must have access to all apartments for important cleaning of drain pipes at the following addresses and periods:

Bernt Balchens vei residents No. 2-14, Tuesday 7. June, from 08:00 to 14:30.

Bernt Balchens vei residents No. 16-28, Wednesday 8. June, from 08:00 to 14:30.

Bernt Balchens vei residents No. 30-42, Thursday 9. June, from 08:00 to 14:30.

Important information regarding cleaning of drainpipes:

 • There are no separate appointments for each occupant.
 • We need access to all the apartments, – if you are not at home, you must hand in a key to the board, see section at the bottom of the page.
 • We need access to a water trap under the kitchen sink, empty cabinets or remove drawers.
 • We need free access to drains in bathrooms, as we are going into the drain pipes with equipment.
 • We do not get to work from drains that are under or partially under décor, cabinet or bathtub etc…
 • We always start at the bottom and work our way up, therefore it is very important to have access to the lower floors. In cases of no access to flats on the lower floors, it is likely that the operation will be canceled.

If you are not at home during the time period, the following should be done:

Put the apartment key in an envelope. Write your name and address on the envelope. The envelope should be placed in the mailbox of board member Terje Frøsland at Bernt Balchens vei no. 10 (common main key to access No 10) the day before date of cleaning of drain pipes.

The envelope with the appartment key will be returned to the individual’s mailbox on the day following the cleaning .

NB! Those who do not arrange access to the apartment, may be made financially responsible for additional work regarding pipe cleaning. Property owners is responsible for arrangements with tenants

Sincerely, The Board of the “Pilot board”, by Board member Terje Frøsland tel. 97478699. Email: terje.frosland@vikenfiber.no or styretpiloten@gmail.com

GARASJEVASK (GARAGE CLEANING)

LØRDAG 30. APRIL 2022, KL. 08.30 – 18.00

Garasjeplasser skal være fullstendig ryddet og kjøretøyer skal være fjernet i tidsrommet KL. 08.30 – 18.00.
Garage spaces must be completely cleared and vehicles must be removed in the time period 08.30 to 18.00 on saturday, 30. April.

Fri parkering på våre gjesteparkeringsplasser fredag 29.4. kl. 16.00 – søndag 1.5. kl. 12.00 for beboere med garasjeplass. Ellers annen lovlig parkering på området.

Free parking in the guest car parks. Friday 29th from 16:00 – Sunday 1st 12:00 for residents with a garage space.

SKROTDAG FOR FORNEBU HAGEBY TUN1, PILOTEN OG GARASJESAMEIET

Onsdag 27. april 2022 fra kl 16.00

Ting du ønsker å bli kvitt, plasseres på grøntarealet mellom gangveien og trafikkert vei i Bernt Balchens vei fra og med 27.04 kl 16.00. Gjelder møbler, treverk, metall, dekk, sykler, klær, papp, glass, keramikk og elektriske artikler. Mindre ting som legoklosser, blader og annet som kan blåse bort, bør legges i egne poser (trenger ikke å sorteres). Renova kommer og henter skrotet på formiddagen den 28 april.

NB: Kast ikke maling/tomme malingsbokser, lakk, fugepatroner, lyspærer/lysstoffrør, brannslukkere, løsemidler, spraybokser, asbest, batterier eller brennbare væsker. (Leveres til godkjent mottak av den enkelte).

Disposal from storage, garage and common areas can be placed on the grass belt between the walkway and Bernt Balchen’s road.

Note: Does not include paint, varnish, joint cartridges, solvents, spray cans, asbestos, batteries, bulbs or flammable liquids. (Such items must be delivered to Approved collection points by the individual).

DUGNAD, ONSDAG 27 APRIL 2022

For beboere i Piloten og Tun 1 inviteres det til dugnad, kl. 16, 27 april.

Residents at Piloten and Tun 1 condominium building site are invited to voluntary work (cleaning, maintenance and gardening etc.) at 4:00 p.m. April 27th.

Vi har følgende oppgaver:
Plukke søppel i uteområdene. Lakkere lekeapparater. Vask av garasjeport. Rake plener. Rense renner på gjesteparkering. Vask/spyling ved inngangspartiene. Vaske toppen av murene. Feie atrium. Rydde og rake i sandkasser. Bære avfall til skrotplass. Rydde inn utstyr.

Det vil bli servert pølser med lompe og brus!  Fin anledning til å bli kjent med andre i sameiene😊