Felles Grønt Gruppe er etablert for sameiene i Bernt Balchens vei

Det er etablert en felles grønt gruppe for Piloten og Fornebu Hagebytun1 som følger opp leveranser fra Agaia og planlegger vedlikehold og nødvendig beskjæring. Kontaktpersoner for gruppen er Viggo Gjerde og Trude Marie Nilsen. Det er grønt gruppen som er kontaktpersoner for Agaia og som håndterer henvendelser fra beboere og styrene.

Grønt gruppen og styrene ber om forståelse for at det kan ta noe tid før tiltak iverksettes i forhold til innmeldt behov/problem slik at det kan koordineres med periodisk vedlikehold. Alle innmeldte innspill, behov og problem registreres for videre saksbehandling i samarbeid med Agaia.

Fornebubanen informerer

Det er en del beboere som ønsker bedre informasjon/varsel om rystelser vedr. sprenging.
Det er ikke uvanlig at Fornebubanens entreprenør gjør klart til en salve påfølgende morgen når de avslutter arbeidet kl 23.00. Alle salver varsles med SMS dersom man registrerer seg. De er mulig å melde seg på SMS varslingstjeneste for «Fornebu sør – Flytårnet». Dette gjøres inne på siden Nabovarsling.no

Prosjektet nærmer seg Flytårnet med stormskritt og vi kan se fremdriften i publikumsmodellen på Fornebubanen (arcgis.com). Trykk på «pågående arbeid» i toppmenyen. Det som er markert med grønt er allerede ferdig sprengt tunnel. Fornebubanen har kontroll/registrerer rystelsene og har per i dag ingen registrerte overskridelser. Med andre ord så er det ingen grunn til bekymring men vi har forståelse for at noen salver virker kraftige og at rystelser kan være ubehagelig.

VIKTIG INFORMASJON FRA STYRET I PILOTEN SAMEIE – IMPORTANT INFO FROM THE BOARD OF «PILOTEN SAMEIE»

Vedlikeholdsspyling av avløpsrør

VIKTIG INFORMASJON FRA STYRET I PILOTEN SAMEIE!

NRC Gravco, må ha adgang til alle leilighetene med følgende adresser:

Se detaljert info under:

Til beboere i Bernt Balchens vei 2-14
Tirsdag 7. Juni, fra 08:00 til 14:30, skal avløpsrørene rengjøres.

Til beboere i Bernt Balchens vei 16-28
Onsdag 8. Juni, fra 08:00 til 14:30, skal avløpsrørene rengjøres.

Til beboere i Bernt Balchens vei 30-42
Torsdag 9. Juni, fra 08:00 til 14:30, skal avløpsrørene rengjøres.

Viktig informasjon for vedlikeholdsspyling:

 • Det kan ikke avtales tider for hver beboer. 
 • Vi trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du levere nøkler til styret, se avsnittet nederst på siden. 
 • Vi trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask, tøm skap eller fjern skuffer. 
 • Vi trenger fri tilgang til sluk i gulv på bad, da vi skal ut med slukkopp og ned i sluket med utstyr. Vi får ikke jobbet fra sluk som er under eller delvis under innredning, kabinett eller badekar osv … 
 • Vi starter alltid nederst og jobber oss oppover, derfor er det svært viktig med tilgang til nederste etasje. Skulle det ikke være tilgang, må vi i de fleste tilfeller avlyse arbeidene denne dagen

Hvis dere ikke er hjemme i det aktuelle tidsrommet, skal følgende gjøres:

Nøkkel til leiligheten puttes i en konvolutt. På konvolutten skrives navn og adresse. Konvolutten legges i postkassen til styremedlem, Terje Frøsland i Bernt Balchens vei nr 10 (samme hovednøkkel) dagen før dato for spyling. Konvolutt med nøkkel blir tilbakelevert dagen etter gjennomført spyling i den enkeltes postkasse.

NB! De som ikke ordner tilgang til leiligheten, vil kunne bli gjort økonomisk ansvarlig for eventuell ekstra spyling. Alle utleiere er ansvarlig for å informere leietagere

Vennlig hilsen, Styret i Piloten sameie ved styremedlem Terje Frøsland tlf 97478699. terje.frosland@vikenfiber.no eller styretpiloten@gmail.com

Cleaning of drain pipes

IMPORTANT INFO FROM THE BOARD OF «PILOTEN SAMEIE»

NRC Gravco (Plumber Company), must have access to all apartments for important cleaning of drain pipes at the following addresses and periods:

Bernt Balchens vei residents No. 2-14, Tuesday 7. June, from 08:00 to 14:30.

Bernt Balchens vei residents No. 16-28, Wednesday 8. June, from 08:00 to 14:30.

Bernt Balchens vei residents No. 30-42, Thursday 9. June, from 08:00 to 14:30.

Important information regarding cleaning of drainpipes:

 • There are no separate appointments for each occupant.
 • We need access to all the apartments, – if you are not at home, you must hand in a key to the board, see section at the bottom of the page.
 • We need access to a water trap under the kitchen sink, empty cabinets or remove drawers.
 • We need free access to drains in bathrooms, as we are going into the drain pipes with equipment.
 • We do not get to work from drains that are under or partially under décor, cabinet or bathtub etc…
 • We always start at the bottom and work our way up, therefore it is very important to have access to the lower floors. In cases of no access to flats on the lower floors, it is likely that the operation will be canceled.

If you are not at home during the time period, the following should be done:

Put the apartment key in an envelope. Write your name and address on the envelope. The envelope should be placed in the mailbox of board member Terje Frøsland at Bernt Balchens vei no. 10 (common main key to access No 10) the day before date of cleaning of drain pipes.

The envelope with the appartment key will be returned to the individual’s mailbox on the day following the cleaning .

NB! Those who do not arrange access to the apartment, may be made financially responsible for additional work regarding pipe cleaning. Property owners is responsible for arrangements with tenants

Sincerely, The Board of the “Pilot board”, by Board member Terje Frøsland tel. 97478699. Email: terje.frosland@vikenfiber.no or styretpiloten@gmail.com

GARASJEVASK (GARAGE CLEANING)

LØRDAG 30. APRIL 2022, KL. 08.30 – 18.00

Garasjeplasser skal være fullstendig ryddet og kjøretøyer skal være fjernet i tidsrommet KL. 08.30 – 18.00.
Garage spaces must be completely cleared and vehicles must be removed in the time period 08.30 to 18.00 on saturday, 30. April.

Fri parkering på våre gjesteparkeringsplasser fredag 29.4. kl. 16.00 – søndag 1.5. kl. 12.00 for beboere med garasjeplass. Ellers annen lovlig parkering på området.

Free parking in the guest car parks. Friday 29th from 16:00 – Sunday 1st 12:00 for residents with a garage space.

SKROTDAG FOR FORNEBU HAGEBY TUN1, PILOTEN OG GARASJESAMEIET

Onsdag 27. april 2022 fra kl 16.00

Ting du ønsker å bli kvitt, plasseres på grøntarealet mellom gangveien og trafikkert vei i Bernt Balchens vei fra og med 27.04 kl 16.00. Gjelder møbler, treverk, metall, dekk, sykler, klær, papp, glass, keramikk og elektriske artikler. Mindre ting som legoklosser, blader og annet som kan blåse bort, bør legges i egne poser (trenger ikke å sorteres). Renova kommer og henter skrotet på formiddagen den 28 april.

NB: Kast ikke maling/tomme malingsbokser, lakk, fugepatroner, lyspærer/lysstoffrør, brannslukkere, løsemidler, spraybokser, asbest, batterier eller brennbare væsker. (Leveres til godkjent mottak av den enkelte).

Disposal from storage, garage and common areas can be placed on the grass belt between the walkway and Bernt Balchen’s road.

Note: Does not include paint, varnish, joint cartridges, solvents, spray cans, asbestos, batteries, bulbs or flammable liquids. (Such items must be delivered to Approved collection points by the individual).

DUGNAD, ONSDAG 27 APRIL 2022

For beboere i Piloten og Tun 1 inviteres det til dugnad, kl. 16, 27 april.

Residents at Piloten and Tun 1 condominium building site are invited to voluntary work (cleaning, maintenance and gardening etc.) at 4:00 p.m. April 27th.

Vi har følgende oppgaver:
Plukke søppel i uteområdene. Lakkere lekeapparater. Vask av garasjeport. Rake plener. Rense renner på gjesteparkering. Vask/spyling ved inngangspartiene. Vaske toppen av murene. Feie atrium. Rydde og rake i sandkasser. Bære avfall til skrotplass. Rydde inn utstyr.

Det vil bli servert pølser med lompe og brus!  Fin anledning til å bli kjent med andre i sameiene😊

Påskehilsen fra styret

Styret ønsker alle beboere en god og fredfylt påske.

Det ble i dag sendt ut invitasjon til årsmøte til alle beboere. De som ikke er registrert med e-post vil få invitasjon pr post. Som dere vil se av innkalling har styret som følge av smittefaglige råd endret årsmøtet fra digital til fysisk møte. For videre informasjon viser vi til utsendt invitasjon.
Vel møtt og styret ser frem til et årsmøte med fysisk samling og sosialt samvær.

Videre viser vi til følgende informasjon fra Fornebubanen vedr redusert aktivitetsnivå i påsken.

Arbeidstider i påsken

Vi og våre entreprenører holder påskeferie på alle Fornebubanens anleggsområder, men feriens lengde varierer litt fra sted til sted.

Madserud
Vår entreprenør Marthinsen & Duvholt tar påskeferie hele påskeuken fra mandag 11. april til mandag 18. april. Bildet viser forberedelser til etablering av tverrslaget (sidetunnelen) mellom Vestre gravlund og Frognerparken.

Skøyen
Vår entreprenør NRC Group og sprengningsentreprenør Metrostav tar påskeferie torsdag 14. april – mandag 18. april.

Lysaker
Vår entreprenør HAB Construction tar påskeferie torsdag 14. april – mandag 18. april.

Fornebuporten, Flytårnet og tunnel Lysaker – Fornebu
Vår entreprenør Implenia tar påskeferie torsdag 14. april – mandag 18. april. 

Fornebu stasjon og base
Vår entreprenør Skanska tar påskeferie torsdag 14. april – mandag 18. april. 

Selv om vi tar påskeferie vil det forekomme at vi ferdes på og rundt anleggsområdene for å ivareta sikkerheten og sjekke at alt er som det skal.