SYKKELTYVERI FRA GARASJEANLEGGET

Igjen har vi hatt besøk av en sykkeltyv. Søndag 13.12. kl.0415 – 0435 kom en person inn i garasjen fra oppgang 30/32, gikk litt rundt før han nederst i garasjen fant en attraktiv sykkel som var montert i låst veggstativ ved en garasjeplass. Etter kort tid hadde han kappet av stativet og forsvant ut samme oppgang.

Ca. en time tidligere ble det stjålet to sykler fra Hagebyen 1. Der også var det kappet ned et veggstativ.

Ingen av stedene har brytespor på inngangsdører eller garasjeport, og kamera viser at de ikke har kommet inn via garasjeporten. Det er derfor sterk mistanke om bruk av falsk/riktig nøkkel, eller at vedkommende har kommet inn ved å følge etter beboere som har lovlig adgang.

Alle oppfordres til å følge med om noen uvedkommende følger etter inn i oppgangen eller garasjen. Det er også viktig at man ikke låner ut nøkler til uvedkommende – og behandler nøkler på en sikker måte.

Informasjon om gulvvarme og varmtvann

Styrene mottar fra tid til annen klager på manglende gulvarme eller varmtvann. Vi har i flere år hatt serviceavtale med Assemblin, som regelmessig foretar ettersyn og feilrettinger på anlegget som er tilknyttet fjernvarme, altså både vannbåren gulvvarme og varmtvann.

Dersom enkelte mener det er feil i varmesystemet skal de melde dette til garasjesameiet, som da vil vurdere om det skal tilkalles rørlegger eller elektriker. Når eventuelt feil blir påvist vil styret sørge for reparasjon. Kostnader for skifte av termostat inne i leiligheten belastes den enkelte eier, mens teknisk feil ellers dekkes av sameiet. Oppdages det at eier/beboer selv har foretatt omstillinger mm. i anlegget, kan reparasjonskostnader kreves betalt av den enkelte.

Feilmelding sendes pr. mail til: garasjestyret@pilotenfornebu.no

Vennligst oppgi navn, telefonnummer, mailadresse, adresse og leilighetsnummer, i tillegg til en beskrivelse av problemet.

INFORMASJON VEDR. VANNBÅREN GULVVARME.

Leilighetene i Piloten leveres med vannbåren romoppvarming i alle gulv med egne romtermostater. Oppvarmingen blir levert via fjernvarmenettet.

Det vannbårende systemet er prosjekter etter NS 3031:2014 (Beregning av bygningers energiytelse)  og anbefalte faglige normer for inneklima av Folkehelseinstituttet og Norges Astma- og Allergiforbund.  Det er prosjektert og montert for å holde en stabil temperatur på mellom 20-22oC.

Ved oppnådd temperatur vil romtermostaten registrere dette og varmepådraget ut i kursen vil synke.  I sommersesongen er det mindre behov for romoppvarming. Da vil det gå lite varme i sløyfene siden romtemperaturen på 21-22oC oppnås raskere og har mindre behov for varme for å oppnå temperaturen.  Vi vil gjøre oppmerksom på at gulvvarmeanlegget er et system for effektiv romoppvarming, og ikke et anlegg for komfort og romkjøling.

Det er ikke mulig å senke temperaturen i rommet ved hjelp av dette systemet.

Temperaturen på varmen i gulvvarmesystemet styres av en reguleringssentral som finnes i teknisk rom ved varmekilden. Denne er felles for hele bygget og kan ikke reguleres internt i hver leilighet. Overflatetemperaturen på gulvet kan være på max 27°C, dette på grunn av at leverandør av parkett har i sin leveranse satt krav til at overflatetemperaturen ikke må overstige 27 °C på parketten for å forhindre uttørking og sprekker i parkettgulvet. Gulvvarmeanlegget er derfor begrenset oppad til å sette en vanntemperatur på max 35 °C ut ifra reguleringssentralen.

En overflate temperatur på 27 °C på parketten vil ikke føles som “varm” da parkett ikke leder varmen på samme måte som fliser på badegulvet.

Oppvarming av badegulvene vil oppleves annerledes enn det man er vant til med elektrisk varmekabel. Det er ikke mulig å få en høyere temperatur på badegulvet enn ellers i leiligheten, da tilførsel er felles med det øvrige gulvvarmesystemet.

På dager hvor gulvvarmen har stått på før solen påvirker oppvarming av rommene, vil denne stenge når riktig temperatur er oppnådd i rommet. Solen vil da overta videre oppvarming, men gulvvarmen vil ikke kjøle ned. Dette kan da oppleves som om at gulvvarmen fortsatt står på.

Styrene

Her kan dere lese styrets merknader til Bærum kommune

Høring / offentlig ettersyn – områderegulering for Delområde Flytårnet.

Merknader fra Piloten Sameie til områderegulering for Delområde Flytårnet – endring av
områderegulering for Fornebu – Lysaker metrotrase delområde Flytårnet planID 2010009

Vi viser til presentasjon fra Bærum kommune «Endring av områderegulering for Fornebu – Lysaker metrotrase delområde Flytårnet». Utvidet anleggsområde som nevnt i høringsnotat grenser til Bernt Balchens vei 4,6,8 og 10 og kommer i umiddelbar nærhet til 30 og 32 som inngår i Piloten Sameie. Slik sameiets styre oppfatterdet vil anleggsområde over bakken være aktivt i en periode opp til 7 år. Piloten Sameie består av 140 boenheter. Det er viktig at det blir tatt hensyn til nærliggende boligbebyggelse og bomiljø under
anleggsperioden. Piloten Sameie er et boligsameie med stor aldersspredning som inkluderer beboere fra barn og unge til pensjonister. Byggenes utforming er av en slik art at soverom er lagt mot byggets nordside som er eksponert mot utvidet anleggsområde, mens byggenes øvrige oppholdsrom er sydvendt. I tillegg er byggenes adkomst regulert via Bernt Balchens vei. Sameiet har følgelig spesielt sårbar infrastruktur som berøres av utvidet anleggsområde og er særskilt utsatt mot endringer i områderegulering og utvidelse av anleggsområde mot vest som høringen omfatter. Piloten Sameie utrykker liten forståelse for at anleggsområdet utvides mot vårt boligområde og bomiljø. Piloten Sameie ber derfor om at utvidet anleggsområde i ny reguleringsendring flyttes mot øst/nord mot næringsbygg hvor brukerne vil ha en tidsbegrenset eksponering mot trafikk og støy/vibrasjon.

Dersom man vurderer å gå videre med dagens plan for utvidelse av anleggsområde mot vest krever Piloten Sameie innsyn og drøfting av planer som omfatter helse miljø og sikkerhet samt regulering av trafikk inn og ut av anleggsområdet. Piloten Sameie motsetter seg at det blir anleggstrafikk/utkjøring som berører Bernt Balchens vei ut fra sikkerhet for gående og øvrig trafikk/tilkomst til og fra sameie. Pilotens Sameie krever at hensyn til våre beboere/sameiere ivaretas i utformingen av endret reguleringsplan og vedtekter til planen. Dette gjelder følgende punkter der vi også krever at vi blir informert og kan delta i drøfting av:
• Tidsavgrenset regulering av daglig anleggsaktivitet over bakken
• Tidsavgrenset regulering av anleggsaktivitet under bakken vedr sprengning/boring
• Helgefredning
• Støyskjerming
• Trafikkbilde med nedsatt fart/fartshindringer på midlertidig omlagt veitrase
Punktene over bør videre inngå i endelige reguleringsvedtekter til planen. Piloten Sameie krever videre en vurdering fra kommuneoverlege om konsekvenser av utvidelse av
anleggsområde for bomiljø vedr. støy og trafikk og oppvekstsvilkår til barn og unge, samt øvrige beboere ut fra byggenes utforming/eksponering som nevnt innledningsvis. Vi ber også om at konsekvenser for bruk av utearealer samt daglig gangaktiviteter spesielt knyttet til barnehager og skole inngår i vurderingen. Vi ber om at konsekvensutredningen vedlegges utkast til reguleringsplan.

Videre er det som en del av områderegulering, under tilbakestilling av vei etter anleggsperioden, nevnt at veien flyttes vestover mot boligsameie. Slik boligsameie oppfatter forslag til permanent tilbakeføring forskyves kjørebanen 7 meter mot vest, noe som tilsier at veibanen med tyngre kjøretøy legges tett inntil boligene. Siden dagens trasè allerede ligger nært boligbebyggelse og representerer et vesentlig støybilde, er dette en endring Pilotens Sameie vil motsette seg på det sterkeste. Piloten Sameie vil i denne sammenheng fremsette krav om at planlagt trasè flyttes mot næringsområder mot øst. En endring som foreslått vil medføre en økning i støy og vibrasjon som er uakseptabelt for beboere og som også vil redusere markedsverdi for andelseiere.

Hovedbegrunnelsen for Sameiets kommentarer og krav er iht. byggenes utforming og beboere nevnt innledningsvis. Sameiets styre har ellers en positiv innstilling til prosjektet Fornebubanen som miljøsatsing, men ber om forståelse for at vi som styre har et ansvar for å sikre beboernes miljø og helse for et tiltak der midlertidigheten strekker seg over en 7 års periode samt at man åpner for en permanent forflytning av veibanen. Dette uten at man planlegger å endre krav og reguleringsbestemmelser (ref presentasjonens side 25) Vi krever derfor at våre innspill blir gitt betydelig vekt i den videre behandling av planen.

Med vennlig hilsen,
Styret i Piloten Sameie

Skrotdagen er avsluttet

Igjen ble det en vellykket skrotdag som viser at behovet for å rydde opp er nødvendig. Selv om vi  arrangerer dette to ganger i året overrasker det mange av oss at det er såpass store mengder med overflødige ting i boder og leiligheter.

Vi har hatt diskusjoner om vi skal fortsette med å legge «skrotet» på gressbeltet eller leie container. Imidlertid har vi kommet til at å legge det ut slik at folk kan plukke de de ønsker er riktig, da vi ser at mange – både interne og eksterne – henter saker de kan ha glede av.

Dessverre er det noen få hver gang som ikke kan forholde seg til forutsetningene. Igjen ble det satt ut malingsspann og beholdere med brennbart materiale. Dett må da vi i styret ta vare på og få sendt til destruksjon.

Renova gjør jobben på en utmerket måte, de sorterer avfallet og leverer det der det skal i henhold til miljøkravene.

En takk til alle som fulgte reglene og ryddet i garasje, boder og fellesoppganger. Dette er et utmerket bidrag til bedre trivsel og god brannforebygging.

Våraktivitet i sameiene

FORNEBU HAGEBY TUN 1, PILOTEN, GARASJESAMEIET

SKROTDAG

onsdag 27. mai 2020

Skrot fra boder, garasje og fellesområder kan settes som før på gressbeltet mellom gangveien og Bernt Balchens vei.

(Utsetting tidligst tirsdag  26. mai fra kl. 1600)

Renova henter torsdag 28.mai.

OBS:

Ikke maling, lakk, fugepatroner, løsemidler, spraybokser, asbest, batterier eller brennbare væsker. (Leveres til godkjent mottak av den enkelte).

Det blir ingen dugnad denne våren grunnet smittesituasjonen. Den enkelte beboer oppfordres derfor til å rydde og kaste skjemmende gjenstander som ligger på sameienes område.

(Scrap from storage, garage and common areas can be set on the grass belt between the walkway and Bernt Balchen’s road.)

Årsmøte 2020 Fornebu Hageby Garasjesameie

Grunnet korona-pandemien har garasjestyret i samråd med OBOS besluttet å avholde årsmøte 2020 uten et fysisk møte. Stemmene avgis analogt/manuelt. De som har samtykket til digital kommunikasjon har fått tilsendt informasjon og stemmeseddel per e-post. De resterende vil få dette per post en av de nærmeste dagene. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de lovpålagte sakene som vil bli behandlet. Innkomne forslag vil bli behandlet på senere tidspunkt. Håper dere har forståelse for dette. Innkallingen kan dere finne her.

Oppfordrer alle til å levere stemmeseddel innen midnatt 27.april.

Mvh

Garasjestyret

Forbruk av strøm på ladestasjonene i garasjen

Forbruket for 2019 ble avlest 05.01.20, og vil bli fakturert via OBOS i nærmeste fremtid.

Beregninger gjort av strømleverandør har satt gjennomsnittsprisen for 2019 til kr. 0,96 pr. kwh.

For de som har mindre forbruk enn 250 kwh vil det ikke bli sendt faktura, men forbruket videreført til avregning neste år. Grunnen til dette er at faktureringsgebyret til OBOS da blir høyt i forhold til kostnaden for forbrukt kraft.

Styret