Problemer med varmtvannet

19.6.: Vi har dessverre nedsatt temperatur på varmtvannet. Servicepersonell jobber med saken og antyder at det er en pumpefeil. Feilrettingen har prioritet og vil bli ordnet i løpet av kortest mulig tid.

28.6.: Pumper og blandeventil er skiftet og innjustering foretatt. Noe bedring, men fremdeles er det feil så pumpene stopper. Elektriker kommer fredag for feilsøking.

1.7.18: Elektriker var her fredag og skiftet overspenningsvern – så alt så ut til å fungere tilfredsstillende. Imidlertid ble det ustabilitet igjen lørdag, og søndag morgen er det fremdeles problemer. Elektriker er varslet igjen og vil komme for å se på nytt.

3.7.18: Nå ser det ut som om alt fungerer som det skal. Dersom noen fremdeles har nedsatt varmtvannstemperatur bes styret informert.

God sommer!

 

Nabovarsel fra Telenor Arena juni/juli

QUEEN + Adam Lambert – Søndag, 17.juni 2018
Konsert

Trafikkpakke:              Stor trafikkpakke fra 17:00 – 23:00

Arrangementstider:    18:00 – 21:30

Annet:                          telenorarena.no for mer informasjon om arrangementet

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

Oslo 2018 Special Convention – Fre til Søn – 6-8.juli 2018
Lukket arrangement

Trafikkpakke:              Liten trafikkpakke

Arrangementstider:    07:00 – 20:00 alle dager

Annet:                          Bussholdeplasser blir ikke berørt av dette arrangement. Deltakerne ankommer i alle hovedsak med fellestransport, men det må forventes økt trafikk på Fornebu under arrangementet.

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens Vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

NABOVARSEL OM GRUNNVANNSBORING

 

Grunnvannsovervåkning langs Fornebubanen

Fornebubanen starter nå arbeidet med å installere poretrykksmålere langs banetraseen. Måleinstrumentene skal nedsettes for å overvåke grunnvann før, under og etter byggeperioden av Fornebubanen. Dette må gjøres for å kartlegge områder med sårbar natur og setningsutsatt bebyggelse.

Arbeidene starter etter planen opp medio juni og pågår utover høsten 2018. Arbeidene vil pågå på dagtid fra kl. 07.00-19.00 på hverdager.

Arbeidene vil bestå av grunnboring og fjellbrønnboring for nedsetting av piezometere (poretrykksmålere) og tilkobling av disse til et trådløst overvåkingssystem.

Fornebubanen har inngått kontrakt med GEONOR AS som skal stå for etableringen av overvåkingssystemet. Rådgiveren og hans underentreprenører, Romerike Grunnboring AS og Brødrene Myhre AS, skal utføre selve anleggsarbeidet, og er pliktige til å følge lover og forskrifter hva gjelder bl.a. anleggsstøy og støv i nærområdet.

Det er lagt stor vekt på at trafikkløsningen skal fremstå som tydelig og oversiktlig. Det er viktig at beboere i området tar særlige hensyn i byggefasen. Dette vil særlig knytte seg til å forhindre at barn og uvedkommende tar seg inn på anleggsområdene. Beboere bes være oppmerksomme på sperringer og skilt som følge av pågående arbeider.

Vi beklager de ulempene som byggearbeidene måtte medføre for nærmiljø og beboere.

Dersom det er spørsmål knyttet til grunnboringer og etablering av poretrykksmålere, vennligst se kontaktinfo nedenfor.

Ved henvendelser til Fornebubanen: E-post: postmottak@fob.oslo.kommune.no

Piloten sameie og TUN1 blir berørt med 2 punkter. Ett ved krysset Forneburingen/Bernt Balchens vei og ett ved gangveien mot Snarøyveien/Brannveien ved sydblokkene.

REGLEMENT FOR GJESTEPARKERINGSPLASSENE

NYTT REGLEMENT GJELDER FRA OG MED 15. JUNI 2018

REGLEMENT FOR GJESTEPARKERINGSPLASSENE OG GARASJEANLEGGET TIL SAMEIENE PILOTEN OG FORNEBU HAGEBY TUN 1

1:             Plassene for gjesteparkering er avsatt for besøkende til sameierne.

2:             Biler tilhørende bedrifter med adresse i sameiet og firmabiler som beboere fast disponerer, er IKKE å definere som gjestekjøretøyer.

3:             Leietakere er ikke gjester og sameiere som leier ut må eventuelt sørge for lovlig parkeringsplass til disse.

4:             Campingvogner og hengere skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene. I nødvendige tilfeller innhentes tillatelse fra Styret.

5:             Uregistrerte, eller kjøretøy uten gyldig kjennemerke vil omgående bli fjernet for eiers regning.

6:             All parkering utenfor oppmerkede parkeringsplasser er forbudt.

7:             Maksimalt antall registreringer for gjesteparkering av kjøretøy er 6 registreringer pr. kalendermåned.

Begrensingen gjelder selv om kjøretøyet er flyttet til en annen parkeringsplass eller kun benytter gjestparkeringen i deler av døgnene. Har man tungtveiende behov utover seks registreringer vil Styret kunne gi særskilt tillatelse til dette.

8:             Ved registrering meldes det hvor lenge den besøkende vil parkere, enten 2 timer eller ett helt døgn. Ved registrering vil man bli belastet for kr. 20 for to timer, mens ett døgn belastes med kr. 40,-. Det er ulike registreringskoder for alternativene. Ved parkering utover ett døgn må ny registrering foretas.

9:             Parkeringsplassene merket for bevegelseshemmede er underlagt de samme regler som de andre plassene. Parkering på plassene må bekreftes med synlig offentlig godkjent skilt i frontruten.

10:           Parkering utenfor nummererte plasser i garasjen er strengt forbudt og vil bli sanksjonert. Likeledes vil parkering på nummerert plass uten tillatelse fra eier bli sanksjonert.

11:           Den enkelte sameier har opplysningsplikt overfor gjestene om parkeringsreglene.

STYRET

THE REGULATION FOR GUEST PARKING AND GARAGE FOR PILOTEN AND FORNEBU HAGEBY TUN 1

1:             The guest parking spaces are allocated to visitors to Piloten and Fornebu Hageby Tun 1.

2:             Vehicles registered to companies with an adress in the condominium and company cars that residents are using are NOT to be defined as guest vehicles.

3:             Tenants are not guests and owners who rent out their apartments must provide a legal parking space for their tenants.

4:             Caravans and trailers must not be parked in the guest parking spaces. If necessary, permission from the Board must be obtained.

5:             Unregistered or vehicle without a valid licence plate will be removed immediately at the owner`s expense.

6:             All parking outside the designated parking spaces is prohibited.

7:            The maximum number of registrations for guest parking of vehicles is 6 times per calendar month. The restriction applies even if the vehicle is removed to another parking space or only uses guest parking for part of the day. In case of weighty reasons for prolonged parking in addition to the six registrations, the Board may grant special permission to do so.

8:             Upon registration, it is reported how long the guest will park, either 2 hours or 24 hours. Upon registration you will be charged for kr.20.- for 2 hours while 24 hours is charged with kr 40.-. There are different registration codes for the options. In case of parking for more than a day (24 hours), a new registration is required.

9:             The parking spaces marked for disabled parking are subject to the same rules. Parking on these spaces must be confirmed with a visible publicly-approved sign in the windshield.

10:           Parking outside the designated numbered spaces in the garage is strictly prohibited and will be sanctioned. Likewise, parking on a numbered space without the permission of the owner will be sanctioned.

11:           The owner is responsible for informing their guests about the parking regulation.

DUGNAD, SKROTINNSAMLING OG GARASJEVASK

Styret takker for innsatsen til de 40 som møtte til dugnad. Det ble ryddet, rakt, plukket søppel, feid og pyntet opp til glede for alle de vel 300 som bor i sameiene.

Skrotdagen viser seg gang på gang å være nødvendig. I tillegg til å få ryddet i skap og boder, er dette også et slag for gjenvinning. Flere har funnet seg brukbare gjenstander som de kan ha glede av.

Garasjefeiingen ble gjennomført noe senere enn annonsert grunnet mye å gjøre for firmaene på denne tiden av året. Selv om alle var oppfordret til å fjerne kjøretøyer og rydde på garasjeplassen før kl. 0800, var det 11 biler, plastkanner, sykler, dekk, skibokser mm. som ikke var fjernet. Dette er noe frustrerende for oss i styret, da det hindrer en effektiv gjennomføring. Husk å følg opp neste gang slik at vi får et godt samarbeide og gode resultater.

Styret

Telenor Arena – Nabovarsel 28.april

Oppdatert trafikkvarsel for Telenor Arena:

 • 23.April
 • 28.April
 • 02.Mai

Sam Smith – Mandag, 23.april 2018
Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: http://telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-sam-smith

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

We Love The 90`s – Lørdag, 28.april 2018
Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 16:30 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: telenorarena.no for mer informasjon om arrangementet

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

Metallica – Onsdag, 02.mai 2018
Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: telenorarena.no for mer informasjon om arrangementet

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens Vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

cid:image001.png@01D321CE.05166650

Stor trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

Liten trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Om du ikke ønsker å motta slik informasjon fra Telenor Arena videre, vær vennlig gi beskjed.

Skulle det være annen informasjon dere ønsker er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Telenor Arena

www.telenorarena.no

Telenor Arena – Nabovarsel 23.april

Fra Telenor Arena:

Hei,

Under finner dere informasjon om konsert med Sam Smith 23.april på Telenor Arena.

Det vil kommer mer informasjon om konsertene 28.april og 2.mai på et senere tidspunkt.

Sam Smith – Mandag, 23.april 2018
Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: http://telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-sam-smith (Link ikke aktiv før neste uke)

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens Vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

cid:image001.png@01D321CE.05166650

Stor trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

Liten trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Om du ikke ønsker å motta slik informasjon fra Telenor Arena videre, vær vennlig gi beskjed.

Skulle det være annen informasjon dere ønsker er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Telenor Arena

www.telenorarena.no

VÅRDUGNAD, SKROTINNSAMLING OG GARASJEVASK

Dugnad ONSDAG 25. april kl. 1700 – 2000

Vi ønsker alle velkommen til dugnad. Ta med egnede klær og godt humør. Oppmøte ved styrerommet hvor oppgaver blir fordelt. Det blir som vanlig servert drikke og noe å spise på slutten av dagen.

Skrotinnsamling TORSDAG 26. april – hele dagen

Denne dagen vil det være mulighet til å kvitte seg med eget skrot. Alt av skrot (gamle sykler, unyttige ting fra boder og garasjen) kan settes på gressbeltet mellom Bernt Balchens vei og gangveien. Dette hentes av Renova 27. april.

Garasjevask lørdag 28. april kl. 0800 – 1600

Garasjen vil bli støvsugd og vasket. Garasjeanlegget må tømmes for ALT som står på gulvet. Kjøretøyer kan parkeres ute på gjesteparkeringsplassene våre (Ingen kontrollsanksjoner vil bli utstedt i tidsrommet for vasking) og i parkeringslommene rundt i området.

 

VEL MØTT!