Informasjon fra Fornebubanen

Nytt Kjøremønster
Fornebubanen informerer om at de fra og med 28.09.21 stenger Odd Nansens vei for gjennomkjøring frem til 7. oktober. Det blir da omkjøring via Forneburingen. Se preferert kjøremønster i vedlagt illustrasjon.

Anleggsområde for Flytårnet stasjon
Det gule området viser anleggsområdet der stasjonen Flytårnet skal bygges. Det lilla/rosa området viser det nåværende anleggsområdet som er gjerdet inn nå vis a vis deres boliger i Bernt Balchens vei. Dette akter omgjøres til en ren riggplass når omleggingen av Snarøyveien er fullført. Da er planen at Bernt Balchens vei gjenåpner for gjennomgangstrafikk. Det vil være direkte utkjørsel fra riggområdet ut på Snarøyveien og Bernt Balchens vei skal ikke brukes til anleggstrafikk/massetransport. Det etableres nye bussholdeplasser på omlagt Snarøyvei (markert med røde bokser i skissen).

Med vennlig hilsen

Hilde Elisabeth Håve
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt
+47 452 71 600 
Fornebubanen
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80

Tilbud til de som måtte ha behov for assistanse til/fra bussholdeplassen i perioden veien er midlertidig stengt

Fornebubanen tilbyr assistanse til/fra bussholdeplass

Fornebubanen er klar over at stenging av Bernt Balchens vei gjør adkomsten til bussholdeplassen ved Telenor vanskelig for dere som er beboere i Bernt Balchens vei og omveien via Odd Nansens vei er lang for enkelte brukere. De som har behov for det kan få assistanse fra oss i perioden frem til Snarøyveien er lagt om og bussholdeplassen og gang og sykkelvei blir lettere tilgjengelig igjen. Dette dreier seg om en periode på cirka to måneder.

Har du behov for assistanse fordi du bruker rullator el lignende så ta kontakt med oss i Fornebubanen i god tid, gjerne dagen før du skal ta bussen så skal vi tilrettelegge transport til/fra bussen for deg.

Med vennlig hilsen

Hilde Elisabeth Håve

Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt

+47 452 71 600 

Fornebubanen

oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80

Informasjon fra Fornebubanen til beboere i Bernt Balchens vei

Vi har hatt et konstruktivt møte med styrleleder i sameiet i dag. Vi forstår at det er usikkerhet rundt arbeidene som nå pågår og vi skal prøve å oppklare.

Midlertidig anleggsomårde

Vi er som dere vet godt i gang med forberedende arbeider for etablering av Flytårnet stasjon. Før vi kan etablere anleggsområdet for stasjonen der Snarøyveien ligger i dag, må vi legge om veien på strekningen Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei. Se skisse.

Området som er inngjerdet mellom dagens Snarøyvei og kolonihagen (vis av vis ders eiendommer) er derfor et midlertidig anleggsområde for omleggign av vei. Det vil i tiden fremover bli transportert masser inn på dette området som skal danne underlaget for den nye veitraseen. Dette er i all hovedsak pukk.

Vi har beregnet at etablering av ny veitrasè vil pågå i cirka to måneder. Etter det åpner vi Bernt Balchens vei igjen men det vil bli betydelig mindre anleggstrafikk på denne og det vil ikke foregå massetransport som nå. Det inngjerdede området vil da være et riggomårde og ikke en anleggsplass og demed vil også støvproblematikken bli redusert. Adkomst for myke trafikanter til gang/sykkelvei langs Snarøyveien og til/ bussholdeplass sentrum vil re-etableres.

Avbøtende tiltak mot støv

Det har vært en periode med mye støv fra anlegget. Vi har ikke vært gode nok på avbøtende tiltak og vi har i dag iverksatt nye tiltak for å bedre dette. Vi har en feiebil med vann som vil trafikkere Bernt Balchens vei daglig. Den hadde sin første runde kl 14.30 i dag. Vi har også fått mulighet til å hente opp sjøvann i en diger tank som vanner anleggsområdet. Vi har god erfaring med dette fra anlegget på Fornebu sør og vi håper dere vil opppleve rask forbedring.

Stenging av Bernt Balchens vei

Fornebubanen har fått tillatelse til å stenge Bernt Balchens vei for gjennomkjøring i denne anleggsperioden (frem til 31. oktober). Dette er et helt nødvendig for omlegging av inrastruktur i bakken og for påkobling av den nye traseen for Snarøyveien.

Stenging av Bernt Balchens vei skaper dessverre utfordringer for myke trafikanter som skal til/fra bussholdeplass fra sentrum. Området som nå er gjerdet inn er en anleggsplass og det er derfor ikke tillatt for publikum ta seg inn i eller gjennom dette området. Vi har sett på ulike tiltak for å tilrettelegge for en midlertidig gangvei men det er dessverre ikke mulig. Vi har lagt på asfalt i svingen Odd Nansens vei/Snarøyveien som har bedret adkomst for publikum med rullatrorer osv. til holdeplassen. Dette medfører at tilkomst til holdeplass legges på sydsiden av anleggsområdet og via Odd Nansens vei.

Vi vil med jevne mellomrom sende dere informasjon om fremdrift i anlegget. Dere kan også lese dere opp på prosjektet på våre nettsider og i vår digitale publikumsmodell der dere finner skisser og god informasjon om hele Fornebubanen: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/fornebubanen/

Med vennlig hilsen

Hilde Elisabeth Håve

Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt

+47 452 71 600 

Fornebubanen

oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80

Sommerhilsen fra styret

Vi håper alle beboere koser seg med velfortjent sol og varme og fryder seg over vårt fellesområde og parkområdet på Fornebu.

Som en del av økt bruk av fellesområde og balkonger/terrasser oppfordres alle til å ta hensyn til andre beboere i forbindelse med støy, røyking og grilling som kan være til sjenanse for øvrige beboere. Det er viktig å ha respekt for at vi bor i et fellesskap i nær relasjon til våre naboer. For øvrig vises det til våre ordensregler og vedtekter

For styret har det blitt en hektisk innspurt med innkjøpsprosesser vedr nødvendig fornyelse av nød og ledelys som en del av styrets ansvar vedr. sikkerhetsrutiner. Videre fikk vi konkursvarsel fra vår leverandør av tjenester for våre heisanlegg. Det er i denne forbindelse etablert interimsløsning for service og alarmer i påvente av avtale med ny leverandør som skal konkurranseutsettes iht. våre innkjøpsprosedyrer. Dette er en prioritert oppgave og vi forventer å ha på plass ny avtale i løpet av august. Med nåværende interimsløsning er sikkerhetsløsninger og servicebehov dekket frem til ny avtale er på plass. Styret ønsker alle beboere i Piloten Sameie en riktig god sommer

Støv- og støymålere

I forbindelse med utbygging av Fornebubanen har vi i dag fått satt opp to grå bokser over inngangsdøren til Bernt Balchens vei 4. De vil bli stående i hele byggeperioden for å registrere mengder av støv og støy.

I mars måned fikk vi satt opp en viberasjonsmåler i garasjen.

Målerne får strøm fra en stikkontakt i kjelleren og lednigen er strukket ut derfra.

Vennligst la ledningen og utstyret stå uten berøring.

Gunnar B.

SKROTDAG 22. APRIL OG GARASJEVASK 24. APRIL

Torsdag 22. april 2021 blir det skrotdag.

Samme prosedyre som tidligere med utsetting på plenen mellom gangveien og Bernt Balchens vei. Skrot/avfall hentes av Renova fredag 23.4. før kl. 1200.

Lørdag 24.april 2021 kl. 0800 – 1600 vaskes garasjen. Plassene må tømmes helt og kjøretøyer kan fritt parkeres på gjesteparkeringen fredag 23.4. kl. 1600 – søndag 25.4. kl. 2000 for beboere med garasjeplass.

Se egne oppslag i fellesområder.

Garasjeporten skal skiftes ut

Den gamle garasjeporten har passert 800 000 åpninger og må derfor skiftes ut

Onsdag 17. mars kl. 0800 – 1600

Arbeidet utføres av Hørmann – som også vil fortsette å ha serviceavtale med oss.

Inn- og utkjøring blir derfor stoppet i tidsrommet. De som skal ut av garasjen bes kjøre ut før kl. 0800 og ingen kan kjøre inn igjen før kl. 1600.

Det blir fri parkering på gjesteparkeringsplassene fra kl.0700 – 1600.

Styret i garasjesameiet