Kategoriarkiv: Velkommen

Informasjon om gulvvarme og varmtvann

Den siste tiden har det kommet klager på manglende gulvvarme.

Styret har i flere år hatt serviceavtale med fa. Assemblin, som regelmessig foretar ettersyn og feilrettinger på anlegget som er tilknyttet fjernvarme, altså både vannbåren gulvvarme og varmtvann.

I oktober måned 2018 ble det foretatt årlig storservice på hovedsentralen. Rapporten til styret bekrefter at alt fungerer som det skal, både med temperatur og trykk i anlegget.

Etter å ha fått meldinger om at enkelte har lav temperatur i sin leilighet, mens andre har enkelte rom hvor de ikke får varme i gulvet, tilkalte styret personell fra Assemblin for å finne ut årsaken til manglene.

6 leiligheter ble besøkt. Det ble funnet termostater, både på bad og i oppholdsrom som ikke virket.

Det ble også funnet ut at actuatorer (ventilregulatorer) ikke fungerte.

Det kom også fram at beboerne på egen hånd har stengt av ventiler og foretatt lufting av anlegget, mens andre har leid inn tilfeldige rørleggere som har foretatt justeringer i anlegget. Dette kan ha vært en medvirkende årsak til at det blir ubalanse i systemet og problemer oppstår.

For at de berørte skal få tilfredsstillende temperaturforhold i sin leilighet har styret inngått avtale med Assemblin om at den enkelte sender melding til dem hvor det beskrives hva som føles feil. Oppgi sameie, navn, adresse og leilighetsnummer. Firmaet vil da gi faglige tilbakemeldinger og sørge for eventuell feilretting. (Det er ønskelig at styret settes som kopiadressat på meldingen.)

Skifte av termostat inne i leiligheten belastes den enkelte eier. Assemblin utfører dette og har prissatt det til kr. 1050 eks. mva. pr stk. (Dette innebærer at det skiftes flere på samme oppdrag). Avtalen gjøres direkte mellom firmaet og den enkelte.

Dersom det er feil i varmesystemet vil sameiet dekke disse kostnadene. Det kan være ventiler, actuatorer, lufting mm.

Feilmelding sendes pr. mail til:

Avdelingssjef Thomas Trondskog, Assemblin

Email: thomas.trondskog@assemblin.no

Mob: 97577517 (Kun i hastetilfeller)

 

Kopi: garasjestyret@pilotenfornebu.no

*****************************************

Assemblin AS

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110, 3044 Drammen

Tlf. 32276060

www.assemblin.com

 

Varierende gulvvarme i sameiene

Styret har fått henvendelser om at det er varierende gulvvarme i sameiene – spesielt TUN1. Styret har løpende kontakt med servicefirmaet Assemblin, som har vedlikeholdsansvaret på vannbåren varme og varmtvann hos oss.

De har for tiden stor pågang fra en rekke sameier og borettslag – og har derfor utferdiget et informasjonsskriv de vil at vi publiserer.

I begynnelsen av neste uke vil det komme en kompetent rørlegger for å foreta målinger og eventuelle justeringer.

 INFORMASJON VEDR. VANNBÅREN GULV VARME.

Leilighetene i Piloten og TUN1 leveres med vannbåren romoppvarming i alle gulv med egne romtermostater. Oppvarmingen blir levert via fjernvarmenettet.

Det vannbårne systemet er prosjektert etter NS 3031:2014 ( Beregning av bygningers energiytelse ) og anbefalte faglige normer for inneklima av Folkehelseinstituttet og Norges Astma- og Allergiforbund. Det er prosjektert og montert for å holde en stabil temperatur på mellom 20-22oC.

Ved oppnådd temperatur vil romtermostaten registrere dette og varmepådraget ut i kursen vil synke. I sommersesongen er det mindre behov for romoppvarming. Da vil det gå lite varme i sløyfene siden romtemperaturen på 21-22oC oppnås raskere og har mindre behov for varme for å oppnå temperaturen. Vi vil gjøre oppmerksom på at gulvvarmeanlegget er et system for effektiv romoppvarming, og ikke et anlegg for komfort og romkjøling.

Det er ikke mulig å senke temperaturen i rommet ved hjelp av dette systemet.

Temperaturen på varmen i gulvvarmesystemet styres av en reguleringssentral som finnes i teknisk rom ved varmekilden. Denne er felles for hele bygget og kan ikke reguleres internt i hver leilighet. Overflate-temperaturen på gulvet kan være på max 27°C.

Dette på grunn av at leverandør av parkett har i sin leveranse satt krav til at overflate temperaturen ikke må overstige 27 °C på parketten for å forhindre uttørking og sprekking av parkettgulvet. Gulvvarmeanlegget er derfor begrenset oppad til å sette en vanntemperatur på max 35 °C ut ifra reguleringssentralen.

En overflate temperatur på 27 °C på parketten vil ikke føles som “varm” da parkett ikke leder varmen på samme måte som fliser på badegulvet.

Oppvarming av badegulvene vil oppleves annerledes enn det man er vant til med elektrisk varmekabel. Det er ikke mulig å få en høyere temperatur på badegulvet enn ellers i leiligheten, da tilførsel er felles med det øvrige gulvvarmesystemet.

På dager hvor gulvvarmen har stått på før solen påvirker oppvarming av rommene, så vil denne stenge når riktig temperatur er oppnådd i rommet. Solen vil da overta videre oppvarming, men gulv- varmen vil ikke kjøle ned. Dette kan da oppleves som om at gulv-varmen fortsatt står på.

 

Mating av fugler

På oppfordring  minner vi om en melding fra i vår – som nå er like aktuell:

Det er flere som mater fugler på verandaer og terrasser. Sikkert et velment tiltak, men dessverre har det som resultat at rekkverk og glass blir tilgriset av fugleskitt fra toppen av blokka og helt ned. Matrester faller også ned på bakken og kan tiltrekke seg rotter og mus.

Beboerne bes vurdere nødvendigheten og mengden av fuglemat som settes ut i sameiet.

HUSK SKROTDAGEN 1. november

I morgen torsdag 1 november har vi skrotdag da alle kan kaste «ting og tang» (møbler, klær, kjelker, emballasje, ol). Det dere ønsker å kaste plasseres ut i feltet mellom kjøre- og gang vei i Bernt Balchens vei. Ting som kan blåse avgårde må pakkes inn. De fleste av oss har ting vi ønsker å kaste stående i overfylte boder, balkonger o.l.
NB! Noen av dere har også fått direkte mail etter HMS-runde pga at dere har plassert ting i oppganger, garasjeplassen og  i bodområdet – så nå har dere sjansen å få ryddet opp.
Sett gjerne ut sykkelen du ikke bruker lenger men som tar plass på sykkelparkeringene.
Det som plasseres ut vil bli hentet fredag 2. november på formiddagen.
DU HAR NÅ MULIGHETEN TIL Å KASTE OVERFLØDIGE TING SOM BARE FYLLER OPP BODEN ELLER LIGGER OG STØVER NED!
Hilsen Styret

 

 

Skjeggkre

Beboere har registrert skjeggkre i sin leilighet og bod. For andre som har registrert samme kan det anbefales å lese linken fra Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

Les også hva Anticimex har publisert på sine sider:

www.anticimex.com/nb-NO/skadedyrproblem/skadedyridentifisering/skjeggkre/

I og med at det ikke er noen anbefalt måte å bli kvitt skjeggkre på anbefales det hyppig støvsuging og limfeller på aktuelle steder for å redusere mengden.

 

 

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Styret gjennomfører i disse dager HMS-runder. Styret er pålagt å gjøre dette for å ivareta beboerenes sikkerhet.

Dette innebærer blant annet at flere av dere i tiden som kommer vil finne lapper på gjenstander som må fjernes i garasjeanlegg og trappeoppganger. Dette er for å forhindre brann, sikre at rømningsveier er åpne og ikke forhindre syketransport.

Vi minner om at det kun er lov å oppbevare sykler og biler på garasjeplassene – dette er ikke et sted å oppbevare søppel. Gass og brannfarlige væsker skal ikke under noen omstendigheter oppbevares i kjeller – men skal stå på godt ventilerte plasser som f.eks veranda.

Under trappene i underetasjen er det åpent for at barnevogner og barnesykler kan stå, her skal man ikke sette sitt eget skrot. I oppgangene er det viktig at det er klar vei for en evt syketransport og som rømningsvei.

Renholdet er også en viktig del av Helse og Miljø, og dette krever at renholderne kommer uhindret til på alle områder. Miljø omfatter ikke minst trivsel for alle. Vi refererer til husordensreglene.

1. november gjennomføres skrotdagen. Benytt den anledningen til å fjerne gjenstander og ting man ikke har bruk for.

Hilsen Styret

*********************

HSE (Health, Safety and Environment)

The Board is currently conducting HSE rounds. The board is required to do this in order to safeguard the residents’ safety.

This implies, among other things, that several of you in the future will find patches of items that must be removed in garage and stairwells. This is to prevent fire, ensure that escape routes are open and do not prevent the transportation of sickness.

We recall that it is only allowed to store bicycles and cars in the garage spaces – this is not a place to store garbage. Gas and flammable liquids should under no circumstances be stored in basements – but should be in well-ventilated areas such as a veranda.

Under the stairs on the lower floor it is open for prams and childrens bicycles to stand, you should not put your own scrap. In the ups and downs, it is important that there is a clear path for any sickness transport and as a escape route.

Cleaning is also an important part of Health and Environment, and this requires that cleaners are unobstructed in all areas. We refer to the house rules.

November 1, the scratch day will be completed. Use this opportunity to remove objects and things you do not need.

Regards the Board