Kategoriarkiv: Velkommen

Informasjon om tiltak vedr støv forurensning

I forbindelse med utfordringer vedr. støv så har Fornebubanen bestilt en hovedrengjøring av alle veier. Den blir utført på natten i tidsrommet 16.-18. mars. Altså fra og med i morgen. Noe støy fra rengjørings maskiner må påregnes. Dette gjør vi som et ekstra tiltak for å få bukt med støv fra Fornebubanens (og andres) anleggsområder

Styret i Piloten Sameie har videre etterspurt måledata fra målere i Bernt Balchens vei samt plan for tiltak og dette blir publisert straks styret mottar informasjon fra Fornebubanen

Nye målere for rystelser og nedfalls støv

Utenfor BBv 2 er måler for nedfalls støv satt opp i forrige uke.
Fra tidligere har vi måler for svevestøv på veggen ved BBv 4 og et måleapparat for rystelser plassert i garasjen ved oppgang 10. Det er også bestemt at det settes opp en måler for rystelser på sydsiden av BBv 6 – da de nå begynner å sprenge ut selve kulverten for Fornebubanen.
Fornebubanen kan levere dokumentasjon på mengder støv og utskrifter av rystelser når vi ber om det.

Dersom noen mener at det er kraftige rystelser, eller skader etter rystelser bes de notere dato og tid, så kan dette sjekkes opp mot måleapparatene.

Ny måler for nedfalls støv
Måler for svevestøv

Nytt fra Fornebubanen

Entreprenør nå er i gang med injeksjonsarbeid på anleggsområdet. Dette er ikke støyende arbeider, men det kan medføre at det blir arbeid ut over normale arbeidstider. Arbeidet er av en slik art at når man har begynt å pumpe på en injeksjon så må denne fullføres etter prosedyrene ellers er arbeidet bortkastet.

Det vil være behov for lys på anleggsområdet den tiden arbeidene pågår dermed kan det være at lyset vil stå på også før og etter normal arbeidstid. Vi har henstilt vår entreprenør om å senke lysene slik at de skal være til minst mulig sjenanse for naboer. Vår entreprenør iverksetter gode rutiner for å sjekke utgang av injeksjonsmasser. Arbeidet vil pågå ut denne uken (uke 3).

Med vennlig hilsen

Hilde Elisabeth Håve
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt
Fornebubanen

Svar fra Bærum Kommune vedr. gjennomkjøring forbudt i Bernt Balchens vei

Det vises til deres henvendelse angående ønske om gjennomkjøring forbudt i Bernt Balchens vei. Skilt som forbyr gjennomkjøring er i praksis vanskelig å håndheve og fører ofte til manglende skiltrespekt. Erfaring viser at ved å forby gjennomkjøring i en gate, blir belastingen desto større i tilstøtende gater med nye innvendinger og klager derfra. Den trafikken som i dag går i veien må finne nye ruter. Dette fører til økt trafikk i omkringliggende veinett, samt økte kjørelengder. Siden Odd Nansens vei er midlertidig stengt vil en stenging av Bernt Balchens vei medføre økt trafikk på Forneburingen, hvor det er en meget stor mengde myke trafikanter. Bærum kommune mener at enhver vei og gate, i utgangspunktet bør være åpen for alminnelig trafikk. Blant annet fordi det gir større rom for trafikkavvikling og en jevn belastning med utnyttelse av veinettet. Når det gjelder skilting med gjennomkjøring forbudt er vi nødt til å følge Statens vegvesens sin skiltnormal og den sier at skilting med gjennomkjøring forbudt skal skiltes restriktivt og etter nøye vurdering av om reguleringen blir respektert og håndhevet. I Bærum kommune ser vi at slik skilting i veldig liten grad blir respektert og har liten effekt. Det er kun politiet som har myndighet til å håndheve disse skiltene og det er ikke en prioritert oppgave for Oslo politidistrikt å håndheve slike skilt i boligstrøk. Vi er ikke av den oppfatning av at det er grunnlag eller behov for skilting av gjennomkjøring forbudt i Bernt Balchens vei. Med hilsen Halvor Lundin Bjørnstad Rådgiver Bærum Kommune

Viktig informasjon fra Fornebubanen

Vår entreprenør har god progresjon i arbeidene og utgående felt av Snarøyveien mellom Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei mot sentrum, legges om allerede natt til fredag.  Dette innebærer at varslede nattarbeider i helgen 23-24 oktober utgår.

Det blir lyd fra anleggsmaskiner, flytting av tung sikring, montering av skilt og veimerking. Dette er ikke sterkt støyende arbeid. Arbeidet utføres når det er minst mulig trafikk, både av sikkerhetsmessige grunner og for ikke å skape forsinkelser for kollektivtrafikk og andre trafikanter. Fartsgrensen på den omlagte strekningen er satt til 40 km/t. Bussholdeplassen ved Telenorbygget flyttes et lite stykke mot sentrum. Adkomst blir skiltet.

De beboere som måtte ha behov for alternativ overnatting natt til fredag kan ta kontakt med meg så fort som mulig slik at vi kan få organisert dette.

Med vennlig hilsen

Hilde Elisabeth Håve
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt
+47 452 71 600 
Fornebubanen

oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80

Informasjon fra Fornebubanen

Informasjon om kvelds- og nattarbeid i forbindelse med omlegging av Snarøyveien ved Flytårnet

I kveld mandag 11 oktober og natt til tirsdag 12 oktober blir det utført arbeider i forbindelse med omlegging av Snarøyveien ved Flytårnet.

Det blir lyd fra anleggsmaskiner, flytting av tung sikring, montering av skilt og veimerking. Dette er ikke sterkt støyende arbeid.

Dette skal gjøres:

  • Snarøyveien (retning fra sentrum) legges om på strekningen Odd Nansens vei – Bernt Balchens vei
  • Bernt Balchens vei åpner igjen for gjennomkjøring. Bilister fra Bernt Balchens vei som skal mot sentrum må svinge til høyre og benytte rundkjøring ved Technopolis.
  • Odd Nansens vei blir stengt med bom og det er kun utrykningskjøretøy og anleggstrafikk som kan benytte veien
  • Gangvei langs omlagt Snarøyvei åpner og bussholdeplass fra sentrum er flyttet nærmere Odd Nansensvei og undergangen til Telenor

Det er vanskelig å si om trafikkmengden vil øke i Bernt Balchens vei som følge av at Odd Nansens vei er stengt. Trolig vil de fleste benytte andre veier siden det blir en omkjøring via Technopolis ved kjøring mot Oslo.

Det legges ikke opp til at myke trafikanter skal krysse Snarøyveien ved Bernt Balchens vei før den omlagte veien er åpnet i sin helhet (begge retninger) i slutten av oktober. Undergang mot Technopolis og ved Telenor må benyttes. Nærmeste busstopp for Bernt Balchensvei er ved Technopolis i retning sentrum.

Snarøyveien legges om i sin helhet (begge retninger) i slutten av oktober. I forbindelse med grunnarbeider og bygging av Flytårnet stasjon blir veien liggende slik til Fornebubanen er ferdig bygget i 2027. Les mer om arbeidene og se illustrasjon av Flytårnet stasjon i vår digitale publikumsmodell

Informasjon fra Fornebubanen

Omlegging av Snarøyveien og nytt kjøremønster

Snarøyveien bli lagt om fra helgen og kjørebanen fra Oslo blir lagt over på den nye veien. Veien mot Oslo blir ikke flyttet i denne omgang

Det blir anleggsarbeid i helgen til og med lørdag med å klargjøre for åpning av ny veg, et løp. Dersom arbeidet er ferdig på fredag så blir det ikke anleggsarbeid på lørdag.
Natt til mandag / tirsdag blir veien lagt om og buss stopp blir flyttet som vist på tegning dvs. at når man kommer fra Oslo bli buss stopp flyttet mot Odd Nansens vei. Odd Nansens vei blir stengt med bom.

Buss stopp er merket brun. Gang sykkelsti er merket grønn.

Informasjon fra Fornebubanen

Nytt Kjøremønster
Fornebubanen informerer om at de fra og med 28.09.21 stenger Odd Nansens vei for gjennomkjøring frem til 7. oktober. Det blir da omkjøring via Forneburingen. Se preferert kjøremønster i vedlagt illustrasjon.

Anleggsområde for Flytårnet stasjon
Det gule området viser anleggsområdet der stasjonen Flytårnet skal bygges. Det lilla/rosa området viser det nåværende anleggsområdet som er gjerdet inn nå vis a vis deres boliger i Bernt Balchens vei. Dette akter omgjøres til en ren riggplass når omleggingen av Snarøyveien er fullført. Da er planen at Bernt Balchens vei gjenåpner for gjennomgangstrafikk. Det vil være direkte utkjørsel fra riggområdet ut på Snarøyveien og Bernt Balchens vei skal ikke brukes til anleggstrafikk/massetransport. Det etableres nye bussholdeplasser på omlagt Snarøyvei (markert med røde bokser i skissen).

Med vennlig hilsen

Hilde Elisabeth Håve
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt
+47 452 71 600 
Fornebubanen
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80