Alle innlegg av Gunnar Bjørnødegård

Om Gunnar Bjørnødegård

Er styremedlem i Piloten sameie og garasjesameiet.

Støv- og støymålere

I forbindelse med utbygging av Fornebubanen har vi i dag fått satt opp to grå bokser over inngangsdøren til Bernt Balchens vei 4. De vil bli stående i hele byggeperioden for å registrere mengder av støv og støy.

I mars måned fikk vi satt opp en viberasjonsmåler i garasjen.

Målerne får strøm fra en stikkontakt i kjelleren og lednigen er strukket ut derfra.

Vennligst la ledningen og utstyret stå uten berøring.

Gunnar B.

SKROTDAG 22. APRIL OG GARASJEVASK 24. APRIL

Torsdag 22. april 2021 blir det skrotdag.

Samme prosedyre som tidligere med utsetting på plenen mellom gangveien og Bernt Balchens vei. Skrot/avfall hentes av Renova fredag 23.4. før kl. 1200.

Lørdag 24.april 2021 kl. 0800 – 1600 vaskes garasjen. Plassene må tømmes helt og kjøretøyer kan fritt parkeres på gjesteparkeringen fredag 23.4. kl. 1600 – søndag 25.4. kl. 2000 for beboere med garasjeplass.

Se egne oppslag i fellesområder.

Garasjeporten skal skiftes ut

Den gamle garasjeporten har passert 800 000 åpninger og må derfor skiftes ut

Onsdag 17. mars kl. 0800 – 1600

Arbeidet utføres av Hørmann – som også vil fortsette å ha serviceavtale med oss.

Inn- og utkjøring blir derfor stoppet i tidsrommet. De som skal ut av garasjen bes kjøre ut før kl. 0800 og ingen kan kjøre inn igjen før kl. 1600.

Det blir fri parkering på gjesteparkeringsplassene fra kl.0700 – 1600.

Styret i garasjesameiet

LAGRING I GARASJEN OG BODANLEGGET, PARKERING OG TILGANG TIL GARASJEN

Styret i garasjesameiet har i det siste dessverre registrert at det er enkelte beboere som tar seg til rette i garasje- og bodanlegget.

Med henvisning til vedtekter og ordensregler for garasjen og bodanlegget (se hjemmesiden eller VIBBO), innskjerpes følgende:

1: Det parkeres utenom nummererte garasjeplasser, på plasser tydelig merket og reservert for HC-bruk, og på plasser tydelig merket med parkering forbudt. Området er tydelig skiltet med at slik parkering kan medføre kontrollsanksjon. Styret har imidlertid bedt parkeringsselskapet vært tilbakeholdne med å ilegge slike sanksjoner i garasjen, men dersom praksisen fortsetter må man be selskapet iverksette hyppigere kontroll og sanksjonering.

2: Det hensettes gjenstander/ting på garasjeplassene, sykkelparkeringen og ellers i anlegget. Reglene definerer klart hva som er tillatt. Dersom eier ikke rydder opp innen rimelig tid kan gjenstandene blir kastet og utgifter til dette belastet eier.

3: I bodanlegget er enkelte som tar seg til rette og oppbevarer gjenstander/ting utenom sin egen bod og sperrer for naboer, samtidig som det er i strid med HMS-reglene om frie rømningsveier og brannforebyggende tiltak. Dersom eier ikke rydder opp innen rimelig tid kan gjenstandene blir kastet og utgifter til dette belastet eier.

4: Grunnet flere tyverier og uvedkommende personer/kjøretøyer i garasjeanlegget må adgangen innskjerpes. Vi har registrert at uvedkommende som åpner porten med koden går og kjører inn både på dag- og nattetid. Innspill fra beboere om at koden på garasjeporten er kjent av veldig mange og sannsynligvis gir adgang for uvedkommende har resultert i styrevedtak om at koden slettes og åpningsmuligheten utgår. Skifte av kode tidligere har vist seg at den raskt blir kommunisert til utenforstående og bidrar derfor ikke den nødvendige sikkerhet.

Nåværende kode slettes fra og med 1. februar 2021.

Alle beboere skal ha enten nøkkel til gangdøren ved siden av porten eller egen åpner.

SYKKELTYVERI FRA GARASJEANLEGGET

Igjen har vi hatt besøk av en sykkeltyv. Søndag 13.12. kl.0415 – 0435 kom en person inn i garasjen fra oppgang 30/32, gikk litt rundt før han nederst i garasjen fant en attraktiv sykkel som var montert i låst veggstativ ved en garasjeplass. Etter kort tid hadde han kappet av stativet og forsvant ut samme oppgang.

Ca. en time tidligere ble det stjålet to sykler fra Hagebyen 1. Der også var det kappet ned et veggstativ.

Ingen av stedene har brytespor på inngangsdører eller garasjeport, og kamera viser at de ikke har kommet inn via garasjeporten. Det er derfor sterk mistanke om bruk av falsk/riktig nøkkel, eller at vedkommende har kommet inn ved å følge etter beboere som har lovlig adgang.

Alle oppfordres til å følge med om noen uvedkommende følger etter inn i oppgangen eller garasjen. Det er også viktig at man ikke låner ut nøkler til uvedkommende – og behandler nøkler på en sikker måte.

Informasjon om gulvvarme og varmtvann

Styrene mottar fra tid til annen klager på manglende gulvarme eller varmtvann. Vi har i flere år hatt serviceavtale med Assemblin, som regelmessig foretar ettersyn og feilrettinger på anlegget som er tilknyttet fjernvarme, altså både vannbåren gulvvarme og varmtvann.

Dersom enkelte mener det er feil i varmesystemet skal de melde dette til garasjesameiet, som da vil vurdere om det skal tilkalles rørlegger eller elektriker. Når eventuelt feil blir påvist vil styret sørge for reparasjon. Kostnader for skifte av termostat inne i leiligheten belastes den enkelte eier, mens teknisk feil ellers dekkes av sameiet. Oppdages det at eier/beboer selv har foretatt omstillinger mm. i anlegget, kan reparasjonskostnader kreves betalt av den enkelte.

Feilmelding sendes pr. mail til: garasjestyret@pilotenfornebu.no

Vennligst oppgi navn, telefonnummer, mailadresse, adresse og leilighetsnummer, i tillegg til en beskrivelse av problemet.

INFORMASJON VEDR. VANNBÅREN GULVVARME.

Leilighetene i Piloten leveres med vannbåren romoppvarming i alle gulv med egne romtermostater. Oppvarmingen blir levert via fjernvarmenettet.

Det vannbårende systemet er prosjekter etter NS 3031:2014 (Beregning av bygningers energiytelse)  og anbefalte faglige normer for inneklima av Folkehelseinstituttet og Norges Astma- og Allergiforbund.  Det er prosjektert og montert for å holde en stabil temperatur på mellom 20-22oC.

Ved oppnådd temperatur vil romtermostaten registrere dette og varmepådraget ut i kursen vil synke.  I sommersesongen er det mindre behov for romoppvarming. Da vil det gå lite varme i sløyfene siden romtemperaturen på 21-22oC oppnås raskere og har mindre behov for varme for å oppnå temperaturen.  Vi vil gjøre oppmerksom på at gulvvarmeanlegget er et system for effektiv romoppvarming, og ikke et anlegg for komfort og romkjøling.

Det er ikke mulig å senke temperaturen i rommet ved hjelp av dette systemet.

Temperaturen på varmen i gulvvarmesystemet styres av en reguleringssentral som finnes i teknisk rom ved varmekilden. Denne er felles for hele bygget og kan ikke reguleres internt i hver leilighet. Overflatetemperaturen på gulvet kan være på max 27°C, dette på grunn av at leverandør av parkett har i sin leveranse satt krav til at overflatetemperaturen ikke må overstige 27 °C på parketten for å forhindre uttørking og sprekker i parkettgulvet. Gulvvarmeanlegget er derfor begrenset oppad til å sette en vanntemperatur på max 35 °C ut ifra reguleringssentralen.

En overflate temperatur på 27 °C på parketten vil ikke føles som “varm” da parkett ikke leder varmen på samme måte som fliser på badegulvet.

Oppvarming av badegulvene vil oppleves annerledes enn det man er vant til med elektrisk varmekabel. Det er ikke mulig å få en høyere temperatur på badegulvet enn ellers i leiligheten, da tilførsel er felles med det øvrige gulvvarmesystemet.

På dager hvor gulvvarmen har stått på før solen påvirker oppvarming av rommene, vil denne stenge når riktig temperatur er oppnådd i rommet. Solen vil da overta videre oppvarming, men gulvvarmen vil ikke kjøle ned. Dette kan da oppleves som om at gulvvarmen fortsatt står på.

Styrene