Her kan dere lese styrets merknader til Bærum kommune

Høring / offentlig ettersyn – områderegulering for Delområde Flytårnet.

Merknader fra Piloten Sameie til områderegulering for Delområde Flytårnet – endring av
områderegulering for Fornebu – Lysaker metrotrase delområde Flytårnet planID 2010009

Vi viser til presentasjon fra Bærum kommune «Endring av områderegulering for Fornebu – Lysaker metrotrase delområde Flytårnet». Utvidet anleggsområde som nevnt i høringsnotat grenser til Bernt Balchens vei 4,6,8 og 10 og kommer i umiddelbar nærhet til 30 og 32 som inngår i Piloten Sameie. Slik sameiets styre oppfatterdet vil anleggsområde over bakken være aktivt i en periode opp til 7 år. Piloten Sameie består av 140 boenheter. Det er viktig at det blir tatt hensyn til nærliggende boligbebyggelse og bomiljø under
anleggsperioden. Piloten Sameie er et boligsameie med stor aldersspredning som inkluderer beboere fra barn og unge til pensjonister. Byggenes utforming er av en slik art at soverom er lagt mot byggets nordside som er eksponert mot utvidet anleggsområde, mens byggenes øvrige oppholdsrom er sydvendt. I tillegg er byggenes adkomst regulert via Bernt Balchens vei. Sameiet har følgelig spesielt sårbar infrastruktur som berøres av utvidet anleggsområde og er særskilt utsatt mot endringer i områderegulering og utvidelse av anleggsområde mot vest som høringen omfatter. Piloten Sameie utrykker liten forståelse for at anleggsområdet utvides mot vårt boligområde og bomiljø. Piloten Sameie ber derfor om at utvidet anleggsområde i ny reguleringsendring flyttes mot øst/nord mot næringsbygg hvor brukerne vil ha en tidsbegrenset eksponering mot trafikk og støy/vibrasjon.

Dersom man vurderer å gå videre med dagens plan for utvidelse av anleggsområde mot vest krever Piloten Sameie innsyn og drøfting av planer som omfatter helse miljø og sikkerhet samt regulering av trafikk inn og ut av anleggsområdet. Piloten Sameie motsetter seg at det blir anleggstrafikk/utkjøring som berører Bernt Balchens vei ut fra sikkerhet for gående og øvrig trafikk/tilkomst til og fra sameie. Pilotens Sameie krever at hensyn til våre beboere/sameiere ivaretas i utformingen av endret reguleringsplan og vedtekter til planen. Dette gjelder følgende punkter der vi også krever at vi blir informert og kan delta i drøfting av:
• Tidsavgrenset regulering av daglig anleggsaktivitet over bakken
• Tidsavgrenset regulering av anleggsaktivitet under bakken vedr sprengning/boring
• Helgefredning
• Støyskjerming
• Trafikkbilde med nedsatt fart/fartshindringer på midlertidig omlagt veitrase
Punktene over bør videre inngå i endelige reguleringsvedtekter til planen. Piloten Sameie krever videre en vurdering fra kommuneoverlege om konsekvenser av utvidelse av
anleggsområde for bomiljø vedr. støy og trafikk og oppvekstsvilkår til barn og unge, samt øvrige beboere ut fra byggenes utforming/eksponering som nevnt innledningsvis. Vi ber også om at konsekvenser for bruk av utearealer samt daglig gangaktiviteter spesielt knyttet til barnehager og skole inngår i vurderingen. Vi ber om at konsekvensutredningen vedlegges utkast til reguleringsplan.

Videre er det som en del av områderegulering, under tilbakestilling av vei etter anleggsperioden, nevnt at veien flyttes vestover mot boligsameie. Slik boligsameie oppfatter forslag til permanent tilbakeføring forskyves kjørebanen 7 meter mot vest, noe som tilsier at veibanen med tyngre kjøretøy legges tett inntil boligene. Siden dagens trasè allerede ligger nært boligbebyggelse og representerer et vesentlig støybilde, er dette en endring Pilotens Sameie vil motsette seg på det sterkeste. Piloten Sameie vil i denne sammenheng fremsette krav om at planlagt trasè flyttes mot næringsområder mot øst. En endring som foreslått vil medføre en økning i støy og vibrasjon som er uakseptabelt for beboere og som også vil redusere markedsverdi for andelseiere.

Hovedbegrunnelsen for Sameiets kommentarer og krav er iht. byggenes utforming og beboere nevnt innledningsvis. Sameiets styre har ellers en positiv innstilling til prosjektet Fornebubanen som miljøsatsing, men ber om forståelse for at vi som styre har et ansvar for å sikre beboernes miljø og helse for et tiltak der midlertidigheten strekker seg over en 7 års periode samt at man åpner for en permanent forflytning av veibanen. Dette uten at man planlegger å endre krav og reguleringsbestemmelser (ref presentasjonens side 25) Vi krever derfor at våre innspill blir gitt betydelig vekt i den videre behandling av planen.

Med vennlig hilsen,
Styret i Piloten Sameie

Innbrudd og tyveri fra kjeller/bodområdet

Styret har fått melding om innbrudd og tyveri fra kjelleren, antagelig forøvet 26.7.20 ca. kl. 0500 – 0600.

Dersom noen har hatt innbrudd/tyveri bes dette opplyst til styret. Gjenstander borttatt fra bodene må meldes den enkeltes forsikringsselskap dersom man skal ha erstatning. Skader på fellesområdet – dvs. dører og netting – melder styret til sitt forsikringsselskap.

Skrotdagen er avsluttet

Igjen ble det en vellykket skrotdag som viser at behovet for å rydde opp er nødvendig. Selv om vi  arrangerer dette to ganger i året overrasker det mange av oss at det er såpass store mengder med overflødige ting i boder og leiligheter.

Vi har hatt diskusjoner om vi skal fortsette med å legge «skrotet» på gressbeltet eller leie container. Imidlertid har vi kommet til at å legge det ut slik at folk kan plukke de de ønsker er riktig, da vi ser at mange – både interne og eksterne – henter saker de kan ha glede av.

Dessverre er det noen få hver gang som ikke kan forholde seg til forutsetningene. Igjen ble det satt ut malingsspann og beholdere med brennbart materiale. Dett må da vi i styret ta vare på og få sendt til destruksjon.

Renova gjør jobben på en utmerket måte, de sorterer avfallet og leverer det der det skal i henhold til miljøkravene.

En takk til alle som fulgte reglene og ryddet i garasje, boder og fellesoppganger. Dette er et utmerket bidrag til bedre trivsel og god brannforebygging.

Våraktivitet i sameiene

FORNEBU HAGEBY TUN 1, PILOTEN, GARASJESAMEIET

SKROTDAG

onsdag 27. mai 2020

Skrot fra boder, garasje og fellesområder kan settes som før på gressbeltet mellom gangveien og Bernt Balchens vei.

(Utsetting tidligst tirsdag  26. mai fra kl. 1600)

Renova henter torsdag 28.mai.

OBS:

Ikke maling, lakk, fugepatroner, løsemidler, spraybokser, asbest, batterier eller brennbare væsker. (Leveres til godkjent mottak av den enkelte).

Det blir ingen dugnad denne våren grunnet smittesituasjonen. Den enkelte beboer oppfordres derfor til å rydde og kaste skjemmende gjenstander som ligger på sameienes område.

(Scrap from storage, garage and common areas can be set on the grass belt between the walkway and Bernt Balchen’s road.)

Årsmøte i Piloten 2020 pågår – husk å avgi din stemme

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus avholdes årets årsmøte digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen Vibbo.no (https://vibbo.no/piloten).

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å gjennomføre vårens årsmøte.

Saker som behandles er begrenset til:
• godkjenning av årsregnskap og årsrapport
• bruk av midler fra vedlikeholdsfondet til fuglesikring
• valg av tillitsvalgte/nytt styre
• honorar til tillitsvalgte 2019

Dersom du ikke tidligere har samtykket til digital kommunikasjon anbefaler at du gjør dette under «Min Profil» på Vibbo.no.

Årsmøtet:
• Møtet ble åpnet mandag 20.04.2020 kl. 12:00.
• Avstemming avsluttes tirdag 28.04.2020 kl. 12:00.

Hvordan delta?
Digital deltakelse:
• Logg inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, har
du mottatt en SMS med lenke til møtet.
• Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg.
• Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.

Analog/manuell deltagelse:
• Dersom du ikke kan delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer din
stemmeseddel i styret sin postkasse i Bernt Balchens vei 4 innen årsmøtet avsluttes.

Vennlig hilsen Piloten

Årsmøte 2020 Fornebu Hageby Garasjesameie

Grunnet korona-pandemien har garasjestyret i samråd med OBOS besluttet å avholde årsmøte 2020 uten et fysisk møte. Stemmene avgis analogt/manuelt. De som har samtykket til digital kommunikasjon har fått tilsendt informasjon og stemmeseddel per e-post. De resterende vil få dette per post en av de nærmeste dagene. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de lovpålagte sakene som vil bli behandlet. Innkomne forslag vil bli behandlet på senere tidspunkt. Håper dere har forståelse for dette. Innkallingen kan dere finne her.

Oppfordrer alle til å levere stemmeseddel innen midnatt 27.april.

Mvh

Garasjestyret

Årsmøtene utsettes – gjelder alle sameiene

Årsmøtene som etter planen skulle avholdes onsdag 18.mars, må utsettes. Dette gjelder for alle sameiene; Piloten, Garasjesameiet og Fornebu Hageby tun 1.

Styrene har bestemt å utsette årsmøtene for å redusere risikoen for ytterligere smitte av koronaviruset. Dette også etter anbefaling fra OBOS. I tillegg er Hundsund skole stengt.

Vi kommer tilbake med informasjon om årsmøtene.

 

Vennlig hilsen
Styrene i Piloten, Garasjesameiet og Fornebu Hageby tun 1

Fuglesikring – arbeid starter mandag 24.februar

Mange beboere har meldt om plager med fugler. Styret i Piloten har nå inngått avtale med Rentokil til å iverksette tiltak som vil hindre fuglene, dvs. montere bånd som vil dekke for åpninger i fasaden ved vinduer m.m. Tiltaket skal gjennomføres på alle bygninger i sameiet og vil medføre bruk av lift. Det har vært viktig for Styret at arbeidet blir ferdigstilt før vårens hekkesesong begynner. Arbeidet starter derfor mandag 24. februar (med værforbehold (snø-, isforhold)).

Styret vil benytte av Vedlikeholdsfondet til tiltaket. Beboere som har innsigelser til dette, bes kontakte Styret på styretpiloten@gmail.com senest 18.februar.

 

Vennlig hilsen Piloten