Her kan dere lese styrets merknader til Bærum kommune

Høring / offentlig ettersyn – områderegulering for Delområde Flytårnet.

Merknader fra Piloten Sameie til områderegulering for Delområde Flytårnet – endring av
områderegulering for Fornebu – Lysaker metrotrase delområde Flytårnet planID 2010009

Vi viser til presentasjon fra Bærum kommune «Endring av områderegulering for Fornebu – Lysaker metrotrase delområde Flytårnet». Utvidet anleggsområde som nevnt i høringsnotat grenser til Bernt Balchens vei 4,6,8 og 10 og kommer i umiddelbar nærhet til 30 og 32 som inngår i Piloten Sameie. Slik sameiets styre oppfatterdet vil anleggsområde over bakken være aktivt i en periode opp til 7 år. Piloten Sameie består av 140 boenheter. Det er viktig at det blir tatt hensyn til nærliggende boligbebyggelse og bomiljø under
anleggsperioden. Piloten Sameie er et boligsameie med stor aldersspredning som inkluderer beboere fra barn og unge til pensjonister. Byggenes utforming er av en slik art at soverom er lagt mot byggets nordside som er eksponert mot utvidet anleggsområde, mens byggenes øvrige oppholdsrom er sydvendt. I tillegg er byggenes adkomst regulert via Bernt Balchens vei. Sameiet har følgelig spesielt sårbar infrastruktur som berøres av utvidet anleggsområde og er særskilt utsatt mot endringer i områderegulering og utvidelse av anleggsområde mot vest som høringen omfatter. Piloten Sameie utrykker liten forståelse for at anleggsområdet utvides mot vårt boligområde og bomiljø. Piloten Sameie ber derfor om at utvidet anleggsområde i ny reguleringsendring flyttes mot øst/nord mot næringsbygg hvor brukerne vil ha en tidsbegrenset eksponering mot trafikk og støy/vibrasjon.

Dersom man vurderer å gå videre med dagens plan for utvidelse av anleggsområde mot vest krever Piloten Sameie innsyn og drøfting av planer som omfatter helse miljø og sikkerhet samt regulering av trafikk inn og ut av anleggsområdet. Piloten Sameie motsetter seg at det blir anleggstrafikk/utkjøring som berører Bernt Balchens vei ut fra sikkerhet for gående og øvrig trafikk/tilkomst til og fra sameie. Pilotens Sameie krever at hensyn til våre beboere/sameiere ivaretas i utformingen av endret reguleringsplan og vedtekter til planen. Dette gjelder følgende punkter der vi også krever at vi blir informert og kan delta i drøfting av:
• Tidsavgrenset regulering av daglig anleggsaktivitet over bakken
• Tidsavgrenset regulering av anleggsaktivitet under bakken vedr sprengning/boring
• Helgefredning
• Støyskjerming
• Trafikkbilde med nedsatt fart/fartshindringer på midlertidig omlagt veitrase
Punktene over bør videre inngå i endelige reguleringsvedtekter til planen. Piloten Sameie krever videre en vurdering fra kommuneoverlege om konsekvenser av utvidelse av
anleggsområde for bomiljø vedr. støy og trafikk og oppvekstsvilkår til barn og unge, samt øvrige beboere ut fra byggenes utforming/eksponering som nevnt innledningsvis. Vi ber også om at konsekvenser for bruk av utearealer samt daglig gangaktiviteter spesielt knyttet til barnehager og skole inngår i vurderingen. Vi ber om at konsekvensutredningen vedlegges utkast til reguleringsplan.

Videre er det som en del av områderegulering, under tilbakestilling av vei etter anleggsperioden, nevnt at veien flyttes vestover mot boligsameie. Slik boligsameie oppfatter forslag til permanent tilbakeføring forskyves kjørebanen 7 meter mot vest, noe som tilsier at veibanen med tyngre kjøretøy legges tett inntil boligene. Siden dagens trasè allerede ligger nært boligbebyggelse og representerer et vesentlig støybilde, er dette en endring Pilotens Sameie vil motsette seg på det sterkeste. Piloten Sameie vil i denne sammenheng fremsette krav om at planlagt trasè flyttes mot næringsområder mot øst. En endring som foreslått vil medføre en økning i støy og vibrasjon som er uakseptabelt for beboere og som også vil redusere markedsverdi for andelseiere.

Hovedbegrunnelsen for Sameiets kommentarer og krav er iht. byggenes utforming og beboere nevnt innledningsvis. Sameiets styre har ellers en positiv innstilling til prosjektet Fornebubanen som miljøsatsing, men ber om forståelse for at vi som styre har et ansvar for å sikre beboernes miljø og helse for et tiltak der midlertidigheten strekker seg over en 7 års periode samt at man åpner for en permanent forflytning av veibanen. Dette uten at man planlegger å endre krav og reguleringsbestemmelser (ref presentasjonens side 25) Vi krever derfor at våre innspill blir gitt betydelig vekt i den videre behandling av planen.

Med vennlig hilsen,
Styret i Piloten Sameie

1 kommentar til “Her kan dere lese styrets merknader til Bærum kommune

  1. Alarmerende nyheter. Bra at styret tar tak i dette og protesterer. Det er hensynsløs overkjøring av et boligområde over alt for mange år. Erfaringer andre steder fra, feks vanntunnellen fra Maridalsvannet viser at støybegrensninger neglisjeres i store prosjekter , beboere får større belastning enn forespeilet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.