REGLEMENT FOR GJESTEPARKERINGSPLASSENE

NYTT REGLEMENT GJELDER FRA OG MED 15. JUNI 2018

REGLEMENT FOR GJESTEPARKERINGSPLASSENE OG GARASJEANLEGGET TIL SAMEIENE PILOTEN OG FORNEBU HAGEBY TUN 1

1:             Plassene for gjesteparkering er avsatt for besøkende til sameierne.

2:             Biler tilhørende bedrifter med adresse i sameiet og firmabiler som beboere fast disponerer, er IKKE å definere som gjestekjøretøyer.

3:             Leietakere er ikke gjester og sameiere som leier ut må eventuelt sørge for lovlig parkeringsplass til disse.

4:             Campingvogner og hengere skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene. I nødvendige tilfeller innhentes tillatelse fra Styret.

5:             Uregistrerte, eller kjøretøy uten gyldig kjennemerke vil omgående bli fjernet for eiers regning.

6:             All parkering utenfor oppmerkede parkeringsplasser er forbudt.

7:             Maksimalt antall registreringer for gjesteparkering av kjøretøy er 6 registreringer pr. kalendermåned.

Begrensingen gjelder selv om kjøretøyet er flyttet til en annen parkeringsplass eller kun benytter gjestparkeringen i deler av døgnene. Har man tungtveiende behov utover seks registreringer vil Styret kunne gi særskilt tillatelse til dette.

8:             Ved registrering meldes det hvor lenge den besøkende vil parkere, enten 2 timer eller ett helt døgn. Ved registrering vil man bli belastet for kr. 20 for to timer, mens ett døgn belastes med kr. 40,-. Det er ulike registreringskoder for alternativene. Ved parkering utover ett døgn må ny registrering foretas.

9:             Parkeringsplassene merket for bevegelseshemmede er underlagt de samme regler som de andre plassene. Parkering på plassene må bekreftes med synlig offentlig godkjent skilt i frontruten.

10:           Parkering utenfor nummererte plasser i garasjen er strengt forbudt og vil bli sanksjonert. Likeledes vil parkering på nummerert plass uten tillatelse fra eier bli sanksjonert.

11:           Den enkelte sameier har opplysningsplikt overfor gjestene om parkeringsreglene.

STYRET

THE REGULATION FOR GUEST PARKING AND GARAGE FOR PILOTEN AND FORNEBU HAGEBY TUN 1

1:             The guest parking spaces are allocated to visitors to Piloten and Fornebu Hageby Tun 1.

2:             Vehicles registered to companies with an adress in the condominium and company cars that residents are using are NOT to be defined as guest vehicles.

3:             Tenants are not guests and owners who rent out their apartments must provide a legal parking space for their tenants.

4:             Caravans and trailers must not be parked in the guest parking spaces. If necessary, permission from the Board must be obtained.

5:             Unregistered or vehicle without a valid licence plate will be removed immediately at the owner`s expense.

6:             All parking outside the designated parking spaces is prohibited.

7:            The maximum number of registrations for guest parking of vehicles is 6 times per calendar month. The restriction applies even if the vehicle is removed to another parking space or only uses guest parking for part of the day. In case of weighty reasons for prolonged parking in addition to the six registrations, the Board may grant special permission to do so.

8:             Upon registration, it is reported how long the guest will park, either 2 hours or 24 hours. Upon registration you will be charged for kr.20.- for 2 hours while 24 hours is charged with kr 40.-. There are different registration codes for the options. In case of parking for more than a day (24 hours), a new registration is required.

9:             The parking spaces marked for disabled parking are subject to the same rules. Parking on these spaces must be confirmed with a visible publicly-approved sign in the windshield.

10:           Parking outside the designated numbered spaces in the garage is strictly prohibited and will be sanctioned. Likewise, parking on a numbered space without the permission of the owner will be sanctioned.

11:           The owner is responsible for informing their guests about the parking regulation.

8 kommentarer til “REGLEMENT FOR GJESTEPARKERINGSPLASSENE

 1. Hadde besøk av tre pensjonistvenner for bridgekveld. De merket dessverre to sifre feil på leilighet. I stedet for 4018 skrev de 6618, men de opplyste at jeg var eier av leiligheten(fullt navn). Dette førte til parkeringsbot. De har klaget, men jeg blir opprørt av at selskapet bøtelegger når fullt navn er skrevet inn i meldingen MVH Bjarne Hattestad

 2. Jeg savner orientering om hvordan man skal gå frem ved registrering. Kommer det til å bli nye skilter i stedet for de som nå er vakkert emballert i søppelposer. De nye regler skal altså gjelde fra 15.juni. Hva med perioden fra nå av til denne dato er det fritt fram, eller? Det går en kule varmt for tiden!
  Hilsen Randi i BBv2

 3. Hei. Enig at dette er litt av en oppblåst problemstilling. Snakk om å lage det utrivelig. Nå åpner man slik jeg forstår det at hvem som helst kan parkere på gjesteplassene. Videre så synes jeg at saken ble utydelig presentert på innkalling til årsmøte. Da mener jeg blant annet prisen. Hva skal inntektene gå til – bøteskriverne?

  1. Vedtak på årsmøtet om å kunne parkere for kortere tidsrom, blant annet et par timer for en kaffe, eller for ett døgn slik at man kan parkere flere ganger enn tidligere pr. kalendermåned.

   Vedtak om at GDPR skulle følges opp nøye, hvilket er gjort ved at man utelater å registrere hvem som får besøk.

   Fremdeles gjelder reglen om at det er kun parkering for de som er gjester i Piloten og TUN 1, som det alltid har vært.

   Inntektene går uavkortet til sameiet for å dekke kostnader til brøyting, strøing og vedlikehold av gjesteparkeringsplassene.

   Det er nytt at parkering utenom nummererte plasser i garasjen vil medføre kontrollsanksjon. Dette er innført på grunn av at noen kjørte ned i garasjen fordi de hadde brukt opp parkeringskvoten sin etter det tidligere reglementet, og parkerte sogar på andres plasser.
   Som kjent har det vært flere innbrudd og tyverier i garasje- og bodanlegg den siste tiden, og parkeringsselskapet vil på sine kontrollrunder umiddelbart rapportere til styret dersom de ser fremmed aktivitet, slik at politi kan varsles raskt.
   Styret v/Gunnar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.