Kategoriarkiv: Velkommen

HUSK SKROTDAGEN 1. november

I morgen torsdag 1 november har vi skrotdag da alle kan kaste «ting og tang» (møbler, klær, kjelker, emballasje, ol). Det dere ønsker å kaste plasseres ut i feltet mellom kjøre- og gang vei i Bernt Balchens vei. Ting som kan blåse avgårde må pakkes inn. De fleste av oss har ting vi ønsker å kaste stående i overfylte boder, balkonger o.l.
NB! Noen av dere har også fått direkte mail etter HMS-runde pga at dere har plassert ting i oppganger, garasjeplassen og  i bodområdet – så nå har dere sjansen å få ryddet opp.
Sett gjerne ut sykkelen du ikke bruker lenger men som tar plass på sykkelparkeringene.
Det som plasseres ut vil bli hentet fredag 2. november på formiddagen.
DU HAR NÅ MULIGHETEN TIL Å KASTE OVERFLØDIGE TING SOM BARE FYLLER OPP BODEN ELLER LIGGER OG STØVER NED!
Hilsen Styret

 

 

Skjeggkre

Beboere har registrert skjeggkre i sin leilighet og bod. For andre som har registrert samme kan det anbefales å lese linken fra Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

Les også hva Anticimex har publisert på sine sider:

www.anticimex.com/nb-NO/skadedyrproblem/skadedyridentifisering/skjeggkre/

I og med at det ikke er noen anbefalt måte å bli kvitt skjeggkre på anbefales det hyppig støvsuging og limfeller på aktuelle steder for å redusere mengden.

 

 

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Styret gjennomfører i disse dager HMS-runder. Styret er pålagt å gjøre dette for å ivareta beboerenes sikkerhet.

Dette innebærer blant annet at flere av dere i tiden som kommer vil finne lapper på gjenstander som må fjernes i garasjeanlegg og trappeoppganger. Dette er for å forhindre brann, sikre at rømningsveier er åpne og ikke forhindre syketransport.

Vi minner om at det kun er lov å oppbevare sykler og biler på garasjeplassene – dette er ikke et sted å oppbevare søppel. Gass og brannfarlige væsker skal ikke under noen omstendigheter oppbevares i kjeller – men skal stå på godt ventilerte plasser som f.eks veranda.

Under trappene i underetasjen er det åpent for at barnevogner og barnesykler kan stå, her skal man ikke sette sitt eget skrot. I oppgangene er det viktig at det er klar vei for en evt syketransport og som rømningsvei.

Renholdet er også en viktig del av Helse og Miljø, og dette krever at renholderne kommer uhindret til på alle områder. Miljø omfatter ikke minst trivsel for alle. Vi refererer til husordensreglene.

1. november gjennomføres skrotdagen. Benytt den anledningen til å fjerne gjenstander og ting man ikke har bruk for.

Hilsen Styret

*********************

HSE (Health, Safety and Environment)

The Board is currently conducting HSE rounds. The board is required to do this in order to safeguard the residents’ safety.

This implies, among other things, that several of you in the future will find patches of items that must be removed in garage and stairwells. This is to prevent fire, ensure that escape routes are open and do not prevent the transportation of sickness.

We recall that it is only allowed to store bicycles and cars in the garage spaces – this is not a place to store garbage. Gas and flammable liquids should under no circumstances be stored in basements – but should be in well-ventilated areas such as a veranda.

Under the stairs on the lower floor it is open for prams and childrens bicycles to stand, you should not put your own scrap. In the ups and downs, it is important that there is a clear path for any sickness transport and as a escape route.

Cleaning is also an important part of Health and Environment, and this requires that cleaners are unobstructed in all areas. We refer to the house rules.

November 1, the scratch day will be completed. Use this opportunity to remove objects and things you do not need.

Regards the Board

Tette avløpsrør

I dag fikk styret melding om et tett avløpsrør i en av førsteetasjene.  Rørleggersentralen rykket ut og åpnet røret som viste seg å være fullt av fett. Vær forsiktig – og tenk – når det spyles fett fra matproduksjon og oppvask, da det raskt størkner og danner propper i røret.

Utrykning av et firma koster mange kroner!!

********

Today, the board was notified of a tight drain pipe in one of the first floors.

A plumbing company moved out and opened the pipe which turned out to be full of grease/shortening.
Be careful – and think – when flushing from food production and dishes, as it quickly solidifies and forms plugs in the pipe.

Expressing a company costs a lot of money!!

Problemer med varmtvannet

19.6.: Vi har dessverre nedsatt temperatur på varmtvannet. Servicepersonell jobber med saken og antyder at det er en pumpefeil. Feilrettingen har prioritet og vil bli ordnet i løpet av kortest mulig tid.

28.6.: Pumper og blandeventil er skiftet og innjustering foretatt. Noe bedring, men fremdeles er det feil så pumpene stopper. Elektriker kommer fredag for feilsøking.

1.7.18: Elektriker var her fredag og skiftet overspenningsvern – så alt så ut til å fungere tilfredsstillende. Imidlertid ble det ustabilitet igjen lørdag, og søndag morgen er det fremdeles problemer. Elektriker er varslet igjen og vil komme for å se på nytt.

3.7.18: Nå ser det ut som om alt fungerer som det skal. Dersom noen fremdeles har nedsatt varmtvannstemperatur bes styret informert.

God sommer!

 

Nabovarsel fra Telenor Arena juni/juli

QUEEN + Adam Lambert – Søndag, 17.juni 2018
Konsert

Trafikkpakke:              Stor trafikkpakke fra 17:00 – 23:00

Arrangementstider:    18:00 – 21:30

Annet:                          telenorarena.no for mer informasjon om arrangementet

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

Oslo 2018 Special Convention – Fre til Søn – 6-8.juli 2018
Lukket arrangement

Trafikkpakke:              Liten trafikkpakke

Arrangementstider:    07:00 – 20:00 alle dager

Annet:                          Bussholdeplasser blir ikke berørt av dette arrangement. Deltakerne ankommer i alle hovedsak med fellestransport, men det må forventes økt trafikk på Fornebu under arrangementet.

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens Vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

NABOVARSEL OM GRUNNVANNSBORING

 

Grunnvannsovervåkning langs Fornebubanen

Fornebubanen starter nå arbeidet med å installere poretrykksmålere langs banetraseen. Måleinstrumentene skal nedsettes for å overvåke grunnvann før, under og etter byggeperioden av Fornebubanen. Dette må gjøres for å kartlegge områder med sårbar natur og setningsutsatt bebyggelse.

Arbeidene starter etter planen opp medio juni og pågår utover høsten 2018. Arbeidene vil pågå på dagtid fra kl. 07.00-19.00 på hverdager.

Arbeidene vil bestå av grunnboring og fjellbrønnboring for nedsetting av piezometere (poretrykksmålere) og tilkobling av disse til et trådløst overvåkingssystem.

Fornebubanen har inngått kontrakt med GEONOR AS som skal stå for etableringen av overvåkingssystemet. Rådgiveren og hans underentreprenører, Romerike Grunnboring AS og Brødrene Myhre AS, skal utføre selve anleggsarbeidet, og er pliktige til å følge lover og forskrifter hva gjelder bl.a. anleggsstøy og støv i nærområdet.

Det er lagt stor vekt på at trafikkløsningen skal fremstå som tydelig og oversiktlig. Det er viktig at beboere i området tar særlige hensyn i byggefasen. Dette vil særlig knytte seg til å forhindre at barn og uvedkommende tar seg inn på anleggsområdene. Beboere bes være oppmerksomme på sperringer og skilt som følge av pågående arbeider.

Vi beklager de ulempene som byggearbeidene måtte medføre for nærmiljø og beboere.

Dersom det er spørsmål knyttet til grunnboringer og etablering av poretrykksmålere, vennligst se kontaktinfo nedenfor.

Ved henvendelser til Fornebubanen: E-post: postmottak@fob.oslo.kommune.no

Piloten sameie og TUN1 blir berørt med 2 punkter. Ett ved krysset Forneburingen/Bernt Balchens vei og ett ved gangveien mot Snarøyveien/Brannveien ved sydblokkene.