Kategoriarkiv: Velkommen

Høring / offentlig ettersyn – områderegulering for Delområde Flytårnet – endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu – Lysaker

Høring / offentlig ettersyn – områderegulering for Delområde Flytårnet – endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu – Lysaker

Planutvalget har i møte 13.8.2020 vedtatt å sende forslag til endring av områderegulering for
metrotrase Fornebu – Lysaker – delområde Flytårnet, på høring. Høringsperioden er 21.8.-
2.10.2020.
Dette varsel sendes grunneiere i området som supplement til kunngjøring i Budstikka den
21.8.2020. Kommunedirektørens innstilling m/vedlegg er å finne på Bærum kommunes
nettsider www.baerum.kommune.no/kunngjoringer.
Av smittevernhensyn blir det ikke arrangert et fysisk høringsarrangement. Vi vil legge ut en
presentasjon av planforslaget og ha en telefontid der aktuelle aktører er tilgjengelige for
spørsmål. Følg med på nettsiden for mer informasjon om tidspunkt.
Merknader påføres planens navn Delområde Flytårnet – endring av områderegulering for
metrotrasé Fornebu – Lysaker og planID 2010009 , og sendes Bærum kommune, postboks 700,
1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen 2.10.2020. Eventuell samtale
med saksbehandler må avtales på forhånd.
Generelle opplysninger
Merknader som kommer inn er vårt grunnlag for å bearbeide planforslaget, og blir dessuten
vurdert og referert for de politiske myndigheter. Merknader besvares derfor ikke enkeltvis.
Når forslaget er ferdig fra kommunedirektøren og drøftet i planutvalget, blir saken sendt
kommunestyret for endelig vedtak. Dersom planforslaget er i samsvar med kommuneplanen,
kan planutvalget selv fatte endelig vedtak. Hvis overordnede myndigheter motsetter seg
planen, må den sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.
Når endelig vedtak er fattet, kunngjøres dette i brev, på kommunens nettside og i Budstikka.

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020073514&

 

Innbrudd og tyveri fra kjeller/bodområdet

Styret har fått melding om innbrudd og tyveri fra kjelleren, antagelig forøvet 26.7.20 ca. kl. 0500 – 0600.

Dersom noen har hatt innbrudd/tyveri bes dette opplyst til styret. Gjenstander borttatt fra bodene må meldes den enkeltes forsikringsselskap dersom man skal ha erstatning. Skader på fellesområdet – dvs. dører og netting – melder styret til sitt forsikringsselskap.

Skrotdagen er avsluttet

Igjen ble det en vellykket skrotdag som viser at behovet for å rydde opp er nødvendig. Selv om vi  arrangerer dette to ganger i året overrasker det mange av oss at det er såpass store mengder med overflødige ting i boder og leiligheter.

Vi har hatt diskusjoner om vi skal fortsette med å legge «skrotet» på gressbeltet eller leie container. Imidlertid har vi kommet til at å legge det ut slik at folk kan plukke de de ønsker er riktig, da vi ser at mange – både interne og eksterne – henter saker de kan ha glede av.

Dessverre er det noen få hver gang som ikke kan forholde seg til forutsetningene. Igjen ble det satt ut malingsspann og beholdere med brennbart materiale. Dett må da vi i styret ta vare på og få sendt til destruksjon.

Renova gjør jobben på en utmerket måte, de sorterer avfallet og leverer det der det skal i henhold til miljøkravene.

En takk til alle som fulgte reglene og ryddet i garasje, boder og fellesoppganger. Dette er et utmerket bidrag til bedre trivsel og god brannforebygging.

Våraktivitet i sameiene

FORNEBU HAGEBY TUN 1, PILOTEN, GARASJESAMEIET

SKROTDAG

onsdag 27. mai 2020

Skrot fra boder, garasje og fellesområder kan settes som før på gressbeltet mellom gangveien og Bernt Balchens vei.

(Utsetting tidligst tirsdag  26. mai fra kl. 1600)

Renova henter torsdag 28.mai.

OBS:

Ikke maling, lakk, fugepatroner, løsemidler, spraybokser, asbest, batterier eller brennbare væsker. (Leveres til godkjent mottak av den enkelte).

Det blir ingen dugnad denne våren grunnet smittesituasjonen. Den enkelte beboer oppfordres derfor til å rydde og kaste skjemmende gjenstander som ligger på sameienes område.

(Scrap from storage, garage and common areas can be set on the grass belt between the walkway and Bernt Balchen’s road.)

Årsmøte i Piloten 2020 pågår – husk å avgi din stemme

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus avholdes årets årsmøte digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen Vibbo.no (https://vibbo.no/piloten).

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å gjennomføre vårens årsmøte.

Saker som behandles er begrenset til:
• godkjenning av årsregnskap og årsrapport
• bruk av midler fra vedlikeholdsfondet til fuglesikring
• valg av tillitsvalgte/nytt styre
• honorar til tillitsvalgte 2019

Dersom du ikke tidligere har samtykket til digital kommunikasjon anbefaler at du gjør dette under «Min Profil» på Vibbo.no.

Årsmøtet:
• Møtet ble åpnet mandag 20.04.2020 kl. 12:00.
• Avstemming avsluttes tirdag 28.04.2020 kl. 12:00.

Hvordan delta?
Digital deltakelse:
• Logg inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, har
du mottatt en SMS med lenke til møtet.
• Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg.
• Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.

Analog/manuell deltagelse:
• Dersom du ikke kan delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer din
stemmeseddel i styret sin postkasse i Bernt Balchens vei 4 innen årsmøtet avsluttes.

Vennlig hilsen Piloten

Årsmøte 2020 Fornebu Hageby Garasjesameie

Grunnet korona-pandemien har garasjestyret i samråd med OBOS besluttet å avholde årsmøte 2020 uten et fysisk møte. Stemmene avgis analogt/manuelt. De som har samtykket til digital kommunikasjon har fått tilsendt informasjon og stemmeseddel per e-post. De resterende vil få dette per post en av de nærmeste dagene. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de lovpålagte sakene som vil bli behandlet. Innkomne forslag vil bli behandlet på senere tidspunkt. Håper dere har forståelse for dette. Innkallingen kan dere finne her.

Oppfordrer alle til å levere stemmeseddel innen midnatt 27.april.

Mvh

Garasjestyret

Årsmøtene utsettes – gjelder alle sameiene

Årsmøtene som etter planen skulle avholdes onsdag 18.mars, må utsettes. Dette gjelder for alle sameiene; Piloten, Garasjesameiet og Fornebu Hageby tun 1.

Styrene har bestemt å utsette årsmøtene for å redusere risikoen for ytterligere smitte av koronaviruset. Dette også etter anbefaling fra OBOS. I tillegg er Hundsund skole stengt.

Vi kommer tilbake med informasjon om årsmøtene.

 

Vennlig hilsen
Styrene i Piloten, Garasjesameiet og Fornebu Hageby tun 1

Fuglesikring – arbeid starter mandag 24.februar

Mange beboere har meldt om plager med fugler. Styret i Piloten har nå inngått avtale med Rentokil til å iverksette tiltak som vil hindre fuglene, dvs. montere bånd som vil dekke for åpninger i fasaden ved vinduer m.m. Tiltaket skal gjennomføres på alle bygninger i sameiet og vil medføre bruk av lift. Det har vært viktig for Styret at arbeidet blir ferdigstilt før vårens hekkesesong begynner. Arbeidet starter derfor mandag 24. februar (med værforbehold (snø-, isforhold)).

Styret vil benytte av Vedlikeholdsfondet til tiltaket. Beboere som har innsigelser til dette, bes kontakte Styret på styretpiloten@gmail.com senest 18.februar.

 

Vennlig hilsen Piloten